Přeskočit na obsah

1.4 Vedení školy 

Nástup nové kolegyně nebo nového kolegy do školy s sebou přináší mnohá očekávání i řadu otázek. Aby start nově působícího učitele ve škole byl co nejméně provázen problémy, je nutné vytvořit podporující prostředí.

V kapitole Popis průběhu adaptačního období najdete připomenutí některých úskalí, která může přinést nástup nového člena týmu, ale také příležitostí pro nastartování změn. Přestože tento Model navrhuje dvouletou podporu začínajících učitelů, je na rozhodnutí vedení školy, jak nově nastupující pedagogy podpoří a po jak dlouhou dobu. Je dobré si uvědomit, že do školy nepřichází jen učitelé, kteří jsou čerstvými absolventy školy připravující učitele, ale i učitelé, kteří působili již na jiných školách a je potřeba je připravit na specifika právě té naší školy. Ideálním stavem je, pokud je období adaptace startem pro dlouhodobou a systematickou podporu všech učitelů ve škole. Popisované adaptační období je členěno na tři fáze, a to přípravnou, realizační a závěrečnou.   

V kapitole Kompetenční profil vedení školy ve vztahu k adaptaci začínajících učitelů najdou členové vedení škol jednotlivé kompetence, které souvisí právě s adaptačním obdobím začínajících učitelů. Na základě porovnání svého profesního působení na škole s uvedenými kompetencemi (za použití příkladů indikátorů) je možné provést sebehodnocení, do jaké míry je člen vedení školy kompetentní k vytváření podnětného a podporujícího prostředí ve škole pro nově nastupující učitele.   

Kapitola Doporučení pro podporu vedení školy se podrobně zabývá plánováním adaptačního období na školách s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů škol. Dále text postihuje nejenom oblast personální práce při výběru jak nového kolegy, tak uvádějícího učitele, ale zejména pak na možnosti podpory profesního rozvoje začínajících učitelů. 

Obrázek 5 Struktura podpory pro vedení školy. Zdroj: autoři textu.