Přeskočit na obsah

NPI ČR

3.11 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.1 Plán adaptace 1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ 1.9 Adaptační program a plán adaptace 1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy 1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola 1.12. Plán adaptace na… Číst dále »3.11 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

10.7 Seznam použité literatury

WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2. roz. Praha: Ma-nagement Press, 2004. ISBN 80.7261-101-1. FISCHER, Maren. Koučování: zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-140-9. Metodika individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných nad 50 let. [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1699737… Číst dále »10.7 Seznam použité literatury

10.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.1 Plán adaptace 1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ 1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči 1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře 1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele 1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání 1.9 Adaptační program a plán adaptace 1.10 Příprava… Číst dále »10.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

9.5 Seznam použité literatury

ŠNEBERGER, Václav. Výcvik interních mentorů. Ostrava: Repronis, 2012, 24 s. ISBN 978-80-7329-333-8 PODANÁ, Radoslava. Koučování pro manažery. Praha: Grada, 2012. 109 s. ISBN: 978-80-247-4519-0. BRUMOVSKÁ, Tereza, SEIDLOVÁ – MÁLKOVÁ, Gabriela. Mentoring: Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha: Portál, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7367-772-5. Metodika pro učitele k… Číst dále »9.5 Seznam použité literatury

9.4 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v MŠ 1.8 Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole 1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola 1.12. Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola 1.13 PLÁN ADAPTACE – 2. ŠKOLNÍ ROK –… Číst dále »9.4 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

8.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči 1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře 1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele 1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání 1.7 Hodnocení očima dětí 1.8 Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole 1.9 Adaptační program a plán adaptace 1.14 Plán adaptace… Číst dále »8.6 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

7.11 Použité zdroje a další odkazy

CIPRO, Martin. Psychoanalytické koučování: vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. Praha: Grada, 2015. Manažer. s. 98. ISBN 978-80-247-5350-8. MICHEK, S. Kolegiální evaluace školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-480-9. PARMA, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6. BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a… Číst dále »7.11 Použité zdroje a další odkazy

7.10 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči 1.4 Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře 1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele 1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání 1.7 Hodnocení očima dětí 2.5 Plán profesního rozvoje 2.6 Mentorský rozhovor po vyučovací hodině 2.9 Závěrečný rozhovor na konci školního… Číst dále »7.10 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

6.1 Použité zdroje:

LHOTKOVÁ, I., V. TROJAN aj. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 104 s. ISBN 978-80-7357-899-2. VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. BELZ, H. a M. SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení:… Číst dále »6.1 Použité zdroje:

4.1 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

1.8 Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole 1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola 1.12. Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola 1.13 PLÁN ADAPTACE – 2. ŠKOLNÍ ROK – Mateřská škola (vhodné i pro ZŠ) 1.14 Plán adaptace… Číst dále »4.1 Příklady inspirativní praxe, které se týkají této kapitoly

2.5 Seznam zkratek

AO – adaptační období AP – asistent pedagoga BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků EFFeCT – European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta FKSP – fond kulturních a… Číst dále »2.5 Seznam zkratek

2.4 Slovník pojmů

Adaptační období: Období dvou let, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní školy. V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována podpora pro postupné dosahování a rozvoj kompetencí popsaných… Číst dále »2.4 Slovník pojmů

11.7.2 Začínající učitel a asistent pedagoga

Škola Všechny druhy škol Přínos pro začínajícího učitele Sdílení zkušeností spolupráce začínajících učitelů a asistentů pedagoga Přínos pro vedení školy Jak může škola předcházet problémům ve spolupráci začínajícího učitele s asistentem pedagoga V rámci ověřování Modelu systému podpory začínajícího učitele jsme pro vás vytipovali některé… Číst dále »11.7.2 Začínající učitel a asistent pedagoga

11.7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády

Škola Všechny druhy škol Přínos pro začínajícího učitele Získání nových pohledů na vlastní činnost  Přínos pro vedení školy Podpora všech aktérů adaptačního procesu – mentorská podpora Tento příklad inspirativní praxe přináší možnou inspiraci pro spolupráci školy se začínajícím učitelem a s externím odborníkem z praxe.… Číst dále »11.7.1 Jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole – podpora triády

11.6.10 Adaptační plán pro začínajícího učitele ve 2. roce praxe

Škola  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Přínos pro začínajícího učitele  Ucelený obraz příkladu adaptačního plánu pro 2. rok praxeUsnadnění druhého roku učitelské praxe Přínos pro uvádějícího učitele Přehled činností v rámci vzájemné spolupráce se začínajícím učitelem Přínos pro vedení… Číst dále »11.6.10 Adaptační plán pro začínajícího učitele ve 2. roce praxe

11.6.9 Adaptační plán pro začínajícího učitele v 1. roce praxe

Škola  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Přínos pro začínajícího učitele  Ucelený obraz příkladu adaptačního plán pro 1. rok praxeSnadná orientace v prvním roce učitelské praxe Přínos pro uvádějícího učitele Přehled činností v rámci vzájemné spolupráce se začínajícím učitelem Přínos pro… Číst dále »11.6.9 Adaptační plán pro začínajícího učitele v 1. roce praxe

11.6.8 Sebehodnotící dotazník učitele

Škola  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Přínos pro začínajícího učitele  Sebehodnotící dotazník jako příležitost k sebepoznáváníPlánování profesního rozvoje začínajícího učitele Příklad sebehodnotícího dotazníku k reflexi pololetí školního roku je zpracován střední odbornou školou. Obsahuje otázky pro začínajícího učitele a lze… Číst dále »11.6.8 Sebehodnotící dotazník učitele

11.6.7 Příprava a vedení rozvojového rozhovoru

Škola  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338  Přínos pro vedení školy Vedení rozvojového rozhovoruPraktický návod přípravy rozvojového rozhovoru Příklad přípravy a vedení rozvojového rozhovoru je zpracován pro střední odbornou školu. Je praktickým návodem přípravy rozvojového rozhovoru vedení školy se začínajícím… Číst dále »11.6.7 Příprava a vedení rozvojového rozhovoru

11.6.6 Příprava odborné exkurze ve střední odborné škole

Škola  Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3  Přínos pro začínajícího učitele  Přehled činností začínajícího učitele pro přípravu, realizaci a reflexi odborné exkurze Níže uvedený příklad přípravy dvou odborných exkurzí je zpracován pro střední odbornou školu. Pro začínajícího učitele je velmi stručným a praktickým přehledem všech… Číst dále »11.6.6 Příprava odborné exkurze ve střední odborné škole

11.6.5 Záznam z náslechu odborného výcviku (vhodné i pro ostatní typy škol)

Škola  Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781  Přínos pro začínajícího učitele  Příklad vedení záznamu z náslechu odborného výcvikuPříprava pro rozhovor s vyučujícím odborného výcviku  Níže uvedený příklad záznamu z náslechu odborného výcviku je zpracován pro střední odbornou školu. Pro začínajícího učitele je velmi praktickým návodem… Číst dále »11.6.5 Záznam z náslechu odborného výcviku (vhodné i pro ostatní typy škol)

11.6.4  Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

Škola Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781  Přínos pro začínajícího učitele  Příklad vedení záznamu činností začínajícího učitele v jednotlivých fázích adaptačního období Snadná orientace v systému podpory uvádějícího učitele Níže uvedený příklad záznamu činností začínajícího učitele je zpracován pro konkrétní střední odbornou školu a je… Číst dále »11.6.4  Činnosti začínajícího učitele SOŠ v adaptačním období

11.6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele

Škola  Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781  Přínos pro uvádějícího učitele  Příklad vedení záznamu činností uvádějícího učitele v jednotlivých fázích adaptačního období začínajícího učitele Níže uvedený příklad záznamu činností uvádějícího učitele je zpracován pro střední odbornou školu, je ale zároveň vhodnou inspirací pro uvádějící… Číst dále »11.6.3 Činnosti uvádějícího učitele v adaptačním období začínajícího učitele

11.6.2  Proces výběru uvádějícího učitele (vhodný i pro ostatní typy škol)

Škola  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338  Přínos pro vedení školy Ujasnění priorit při výběru uvádějícího učitelePlánování postupu při výběru uvádějícího učitelePodpora vedení školy při výběru uvádějícího učitele Proces výběru uvádějícího učitele je zpracován střední odbornou školou. Je velmi stručným… Číst dále »11.6.2  Proces výběru uvádějícího učitele (vhodný i pro ostatní typy škol)

11.6.1  Hospitační záznam odborného výcviku

Škola Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781  Přínos pro začínajícího učitele  Motivace k volbě cílů, metod vedení vyučovacích hodin a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přínos pro uvádějícího učitele Příklad vedení hospitačního záznamu odborného výcviku Níže uvedený inspirativní příklad hospitačního záznamu odborného výcviku je… Číst dále »11.6.1  Hospitační záznam odborného výcviku

11.5.8  Tvoříme profesní portfolio

Škola Střední škola Přínos pro začínajícího učitele Inspirace pro sestavení vlastního profesního portfolia Následující příklad je inspirací k tvorbě profesního portfolia, uvádí přehled jeho možných dokladů. Profesní portfolio a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře Učitel by měl vždy vědět co je důvodem pro zařazení… Číst dále »11.5.8  Tvoříme profesní portfolio

11.5.7 Plán profesního rozvoje

Škola Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 Přínos pro začínajícího učitele Hodnocení a plánování osobnostního rozvojeStanovení cílů profesního rozvoje Příklad plánu profesního rozvoje vede pedagoga k formulaci konkrétních oblastí a cílů profesního rozvoje včetně jednotlivých kroků, kterými budou cíle v daném školním roce postupně naplňovány.    Plán… Číst dále »11.5.7 Plán profesního rozvoje

11.5.6 Plán profesního rozvoje

Škola Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Přínos pro začínajícího učitele Hodnocení a plánování osobnostního rozvoje;Stanovení cílů pedagogické práce pro daný školní rok Struktura otázek plánu profesního rozvoje vede pedagoga k reflexi své pedagogické práce v uplynulém školním roce a k plánování jeho dalšího profesního rozvoje ve… Číst dále »11.5.6 Plán profesního rozvoje

11.5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

Škola Střední škola Přínos pro začínajícího učitele Inspirace k zápisu a sledování náslechových a ukázkových hodinInspirace k vedení sebereflexního deníku Následující příklad je ukázkou možných formulářů pro náslechy, zápisů z ukázkových hodin, hospitačních záznamů i možností vedení sebereflexního deníku. Pro začínajícího a uvádějícího učitele jsou cennou inspirací… Číst dále »11.5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

11.5.4 Hodnoticí rozhovory

Škola Střední odborná škola Přínos pro začínajícího učitele Získání základních informací o struktuře a kritériích hodnoticích rozhovorůUkázka struktury hodnoticích rozhovorůPřehled možných kritérií sebehodnocení Seznámení s možností získání zpětné vazbyOrientace v kompetenci k profesnímu rozvoji a k pedagogickému plánování Další příklad se zaměřuje na rozvíjení a naplňování kompetence k plánování… Číst dále »11.5.4 Hodnoticí rozhovory

11.5.3 Doklady do portfolia začínajícího učitele

Škola Střední odborná škola Přínos pro začínajícího učitele Orientace v důležitých dovednostech začínajícího učiteleUkázka doložení kompetencí/dovedností Tento příklad přináší ukázku dokladů, které usnadňují rutinní administrativní, organizační a provozní úkoly a mohou začínajícím učitelům pomoci v počáteční orientaci v provozu školy i třídy. Jsou rovněž přehlednými doklady… Číst dále »11.5.3 Doklady do portfolia začínajícího učitele

11.5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

Škola Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 Přínos pro začínajícího učitele Usnadnění orientace v oblastech (tématech), s nimiž je potřeba se seznámitZískání přehledu plánovaných schůzek s vedením školy a s uvádějícím učitelem Příklad uvádí tzv. třístupňový model adaptačního plánu, který zahrnuje plán pro začínajícího učitele… Číst dále »11.5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

11.5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

Škola Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 Přínos pro začínajícího učitele Přehled odpovědností za určitý druh činnostiOrientace při řešení různých situacíPřehledná orientace v organizační struktuře školy Následující příklad může být inspirací pro ředitele škol při sestavování přehledu zodpovědností za určitý druh činnosti a zároveň… Číst dále »11.5.1 S čím za kým v naší konzervatoři?

11.4.4  Plán adaptace

Škola Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 Přínos pro začínajícího učitele Jasná struktura a obsah spolupráce s uvádějícím učitelem, komplexnost Níže uvedený plán adaptace je komplexní z hlediska rozsahu činností učitele ve škole a zároveň individualizovaný vzhledem k aprobaci začínajícího učitele. Jasná struktura a obsah spolupráce začínajícího a… Číst dále »11.4.4  Plán adaptace

11.4.3 Vzájemné sdílení v základní umělecké škole

Škola Základní umělecká škola Přínos pro začínajícího učitele Orientace ve způsobu reflexe práce V našem příkladu je sdílení v základní umělecké škole prováděno sice nepsanou formou, přesto dlouhodobě prověřeným způsobem systémové podpory nejen začínajících učitelů, ale celého pedagogického sboru. Sdílení zkušeností a vzájemná podpora by… Číst dále »11.4.3 Vzájemné sdílení v základní umělecké škole

11.4.2 Zahraniční spolupráce – rozvoj reflektivní kompetence

Škola Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Příklady rozvoje profesních kompetencí Za příklad rozvoje reflexivní a přeneseně též komunikativní a osobnostní kompetence nám může posloužit praxe ze základní umělecké školy v Rýmařově. Škola už patnáct let organizuje mezinárodní aktivity… Číst dále »11.4.2 Zahraniční spolupráce – rozvoj reflektivní kompetence

11.4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

Škola Základní umělecká škola Přínos pro začínajícího učitele Definování podpory v jednotlivých fázích procesu Níže uvedený příklad plánu adaptace podchycuje specifika procesu adaptace na základní umělecké škole. Aktéry procesu jsou začínající učitel, uvádějící učitel a ředitel školy se zapojením koordinátora školního vzdělávacího programu. V uvedeném pří-kladu… Číst dále »11.4.1 Příklad průběhu adaptačního období v základní umělecké škole

11.3.4 Plán adaptace

Škola Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Jasná orientace v činnostech pro jednotlivé fáze adaptacePříklad spolupráce s uvádějícím učitelem i s vedením školy Tato ukázka plánu adaptace zahrnuje rovněž činnosti všech aktérů procesu adaptace, a to v pořadí: vedení školy – začínající… Číst dále »11.3.4 Plán adaptace

11.3.3 Osobní plán profesního rozvoje

Škola Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Profesní rozvoj začínajícího učiteleStanovení rozvojových cílů začínajícího učiteleRozvoj sebereflexe začínajícího učitele Tento konkrétní příklad z praxe základní a mateřské školy přináší námět na sestavení Plánu profesního rozvoje s ohledem… Číst dále »11.3.3 Osobní plán profesního rozvoje

11.3.2  Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

Škola Základní a střední škola Přínos pro začínajícího učitele Profesní rozvoj začínajícího učiteleStanovení cílů rozvojeRozvoj sebereflexe začínajícího učitele Uvedený plán osobního rozvoje učitele přináší příklad použití na základní a střední škole během kariérního rozhovoru vedení školy s učiteli v průběhu května. Učitel si tak na… Číst dále »11.3.2  Plán osobního rozvoje v základní a střední škole

11.3.1 Plán adaptace

Škola Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Orientace v organizaci školyJasná zodpovědnost jednotlivých pracovníků školy za seznámení začínajícího učitele s prostředím školy a dílčími povinnostmi začínajícího učitele Uvedený příklad z praxe mateřské a základní školy přináší přehled témat,… Číst dále »11.3.1 Plán adaptace

11.2.18 Proč se v malotřídní škole zabývat výběrem začínajícího učitele

Škola    Základní škola a mateřská škola Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Přínos pro vedení školy   Podpora při výběru začínajícího učiteleVýznam kultury školy pro výběr začínajícího učiteleSpolupráce mezi zaměstnanci malotřídní školy Tento příklad inspirativní praxe je určen pro vedení malotřídní školy. Může jej podpořit při přípravě… Číst dále »11.2.18 Proč se v malotřídní škole zabývat výběrem začínajícího učitele

11.2.17  Sebereflexe trochu jinak

Škola Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Získání nových pohledů na sebereflexiInspirace reflektivními otázkami Sebereflexe je nedílnou součástí plánování profesního růstu. V Modelu systému podpory uvádíme jako jeden z funkčních nástrojů balanční kruh, který je využit i pro znázornění… Číst dále »11.2.17  Sebereflexe trochu jinak

11.2.16 Plán adaptace

Škola Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Přínos pro začínajícího učitele Jasný návod na realizaci činností v rámci školního rokuPodpora při sebereflexi a reflexi Následující plán adaptace je inspirován příkladem č. 1 z mateřské školy a přináší podrobný návod na řešení adaptačního období pro všechny jeho aktéry.… Číst dále »11.2.16 Plán adaptace

11.2.15  Profesní portfolio

Škola Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Přínos pro začínajícího učitele Práce s profesním portfoliemProfesní rozvojDokládání důkazů pro naplnění jednotlivých kompetencí začínajícího pedagoga Následující ukázka přináší práci s profesním portfoliem, jež zahrnuje příklady dokumentů, které dokladují naplnění profesních kompetencí učitele. Dále je uveden příklad podpory ze… Číst dále »11.2.15  Profesní portfolio

11.2.14 Sebereflexní deník

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Rozvoj sebereflexe začínajícího učiteleProfesní rozvoj pedagoga Tento příklad ukazuje možnost práce se sebereflexním deníkem včetně konkrétních otázek, které napomohou k sebehodnocení učitele. Sebereflexní deník Sebereflexní deník je jednou z možností, jak může začínající učitel popisovat své činnosti včetně… Číst dále »11.2.14 Sebereflexní deník

11.2.13 Hospitační záznam

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Profesní rozvojRozbor vyučovací hodiny Tento příklad ukazuje možnost vytvoření hospitačního záznamu včetně nastavení cílů pozorování, hodnocení sledovaných jevů a sebehodnocení učitele. Hospitační záznam Inspiraci pro tvorbu hospitačního záznamu poskytly lekce a komentáře časopisu Kritické listy programu Čtením a… Číst dále »11.2.13 Hospitační záznam

11.2.12 Supervize

Škola Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Přínos pro začínajícího učitele Zvládání konfliktůSeznámení se s etickým kodexem školyPodpora pedagoga formou supervize Tento příklad seznamuje s termínem supervize a ukazuje konkrétní možnost využití supervize ve školní praxi i v životě školy. Supervize – příklad sociální a personalistické kompetence… Číst dále »11.2.12 Supervize

11.2.11 Zápis z ukázkové hodiny zkušeného učitele

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Zamyšlení nad tím, co si odnáší z ukázkové hodiny pro svou praxi Tento příklad inspiruje k vytvoření zápisu z ukázkové hodiny, který může být využit při vzájemných návštěvách v hodinách kolegy, uvádějícího učitele apod. Zápis z ukázkové hodiny Zápis… Číst dále »11.2.11 Zápis z ukázkové hodiny zkušeného učitele

11.2.10 Kolegiální podpora – záznamový arch

Škola Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Přínos pro začínajícího učitele Rozvoj sebereflexeZamyšlení nad cílem hodiny a jeho plněnímRozbor ukázkové hodiny vedené uvádějícím učitelemNávod pro tvorbu obsahu a formy vlastního archu pro pozorování při náslechu Tento příklad nabízí inspiraci při tvorbě archu pro náslech… Číst dále »11.2.10 Kolegiální podpora – záznamový arch

11.2.9  Závěrečný rozhovor na konci školního roku

Škola Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Přínos pro začínajícího učitele Rozvoj sebereflexeProfesní rozvoj – dosažené cíle Stanovení cílů dalšího profesního rozvoje Tento příklad ukazuje, jak je možné realizovat sebereflektivní rozhovor s učitelem na konci školního roku. Jsou zde uvedeny zcela konkrétní otázky, které… Číst dále »11.2.9  Závěrečný rozhovor na konci školního roku

11.2.8  Triáda – příklad komunikativní kompetence vedení školy

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Spolupráce v triáděReflexe naplňování plánu adaptaceHodnocení dosažení cílů rozvoje začínajícího učitele a stanovení dalších úkolů na další obdobíZjišťování a pojmenování potřeb začínajícího učitele Příklad ukazuje jednu z mnoha aktivit, které probíhají v realizační fázi adaptačního období. Je jí setkání… Číst dále »11.2.8  Triáda – příklad komunikativní kompetence vedení školy

11.2.7  Rodičovská setkání

Škola Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Podpora začínajícího učitele při spolupráci s rodičiSeznámení s akcemi, které jsou v dané škole zavedeny na spolupráci s rodičiPředání know-how školyPodpora při přípravě schůzky s rodiči Podpora a rozvoj potenciálu začínajícího učitele Tento… Číst dále »11.2.7  Rodičovská setkání

11.2.6  Mentorský rozhovor po vyučovací hodině

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Rozvoj sebereflexeProfesní rozvoj – stanovení cíle rozvojeRozbor odučené hodiny, stanovení silných a slabých stránek, uvědomění si procesů, které v hodině proběhly Tento příklad ukazuje, jak může zcela konkrétně vypadat mentorský rozhovor se začínajícím učitelem. Za povšimnutí stojí kladení otevřených… Číst dále »11.2.6  Mentorský rozhovor po vyučovací hodině

11.2.5  Plán profesního rozvoje

Škola Základní škola Přínos pro začínajícího učitele Plánování profesního rozvoje pedagoga dle indikátorů kvalitní výukyRozvoj kompetence sebereflexe Profesní rozvoj Tento příklad ukazuje, jak lze připravit plán profesního rozvoje, který se bude opírat o vizi rozvoje dané školy a o společně vytvořené ukazatele kvalitní výuky. Tento… Číst dále »11.2.5  Plán profesního rozvoje

11.2.4  Názory začínajících učitelů na proces adaptace

Tento příklad inspirativní praxe umožní zamyšlení především pro vedení školy nad potřebami začínajících učitelů, nad jejich pocity a formuluje potřebu konkrétní podpory začínajícího učitele. Vše je přehledně uspořádáno do tabulek. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, jak náročným procesem je nástup nového pedagoga k… Číst dále »11.2.4  Názory začínajících učitelů na proces adaptace

11.2.3  Čas vedení školy na nového kolegu

Škola Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Přínos pro začínajícího učitele Seznámení se se školou ještě před zahájením přípravného týdneIndividuální přístup vedení školy k novému kolegoviPříprava na vstup do škol na pozici učitele Tento příklad je inspirací pro vedení školy – jde o nástup nového… Číst dále »11.2.3  Čas vedení školy na nového kolegu

11.2.2  Přijímání neznámých učitelů do školy

Škola Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Přínos pro začínajícího učitele Seznámení se se školou ještě před případným podepsáním smlouvyMožnost sledovat a poznat život školy ještě před samotným zahájením vlastní praxe na školeNačerpání mnoha inspiracíSeznámení se s novým učitelem na neformální půdě Tento příklad přináší ukázku… Číst dále »11.2.2  Přijímání neznámých učitelů do školy

11.2.1  Spolupráce základní školy a studentů pedagogické fakulty

Škola Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Přínos pro začínajícího učitele Seznámení se se školou ještě před případným podepsáním smlouvyMožnost sledovat a poznat více stylů učení u různých kolegůNačerpání mnoha inspiracíPříprava na vstup do škol na pozici učitele Tento příklad přináší inspiraci při strategickém plánování personální… Číst dále »11.2.1  Spolupráce základní školy a studentů pedagogické fakulty

11.1.17 Využití balančního kruhu při vedení rozvojového rozhovoru

Škola Inspirováno mateřskými školami zapojenými do pilotáže Přínos pro vedení školy Získá inspiraci pro vedení rozvojového rozhovoruInspiruje se pro práci s balančním kruhemZíská příklady otevřených otázek pro rozvojový rozhovor Balanční kruh (kolo) je technika, která pomáhá utřídit informace a zdroje bez toho, aby bylo stanoveno… Číst dále »11.1.17 Využití balančního kruhu při vedení rozvojového rozhovoru

11.1.16 Plán adaptace mateřské školy

Škola Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih Přínos pro začínajícího učitele Orientace v obdobích adaptačního procesuPříprava na reflexi adaptačního obdobíJasné vymezení činností, respektive cílů jednotlivých měsíců pro začínajícího učitele Tento plán adaptace přináší popis aktivit, činností pro jednotlivé měsíce ve školním roce. Činnosti jsou formulovány z pohledu… Číst dále »11.1.16 Plán adaptace mateřské školy

11.1.15 Plán adaptace

Škola 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Ukázka možné spolupráce v triáděPodrobný popis činností seskupených po jednotlivých měsících Následující ukázka přináší plán adaptace, který zahrnuje podrobný popis činností všech tří aktérů, kteří jsou součástí adaptačního období: začínající učitel – uvádějící… Číst dále »11.1.15 Plán adaptace

11.1.14 Plán adaptace

Škola Mateřská škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor Přínos pro začínajícího učitele Srozumitelné uvedení očekávání od vedení školyPřehled všech plánovaných aktivit v daném školním roceOrientace v rolích (uvádějící učitel, začínající učitel, vedení školy) Uvedený plán adaptace poukazuje na kontinuitu mezi strategickými cíli školy a konkrétním procesem adaptace… Číst dále »11.1.14 Plán adaptace

11.1.13 Plán adaptace – 2. školní rok – Mateřská škola (vhodné i pro základní školy)

Škola  Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 Přínos pro začínajícího učitele  Přehled činností začínajícího učitele rozdělený do fází Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roce Srozumitelný podklad pro sebereflexi Balíček „první pomoci“  Uvedený příklad inspirativní praxe je zpracován pro mateřskou školu. Je rozdělen podle fází (přípravná,… Číst dále »11.1.13 Plán adaptace – 2. školní rok – Mateřská škola (vhodné i pro základní školy)

11.1.12 Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola

Škola  Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace    Přínos pro začínajícího učitele  Přehled činností začínajícího učitele seskupený do čtvrtletí Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roce Srozumitelný podklad pro sebereflexi Níže uvedený příklad inspirativní praxe pochází z mateřské školy. Jsou zde uvedeny cíle, činnosti… Číst dále »11.1.12 Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola

11.1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola

Škola  Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Přínos pro začínajícího učitele  Přehled činností začínajícího učitele seskupený do čtvrtletí Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roceSrozumitelný podklad pro sebereflexi  Příklad pocházející z mateřské školy je inspirativní svou jednoduchostí a hlavně přehledností, z níž je každému aktérovi… Číst dále »11.1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola

11.1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy

Škola  Mateřská škola   Přínos pro vedení školy Inspirace pro vedení školy ve vztahu k začínajícímui uvádějícímu učiteli Návodné otázky pro reflexi procesu adaptace Na základě připomínek z praxe byly do seznamu příkladů inspirativní praxe zařazeny příklady ze škol, které k tvorbě plánu adaptace začínajícího učitele pro druhý… Číst dále »11.1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy

11.1.9 Adaptační program a plán adaptace

Škola 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace Přínos pro začínajícího učitele Jasný popis způsobu spolupráce s uvádějícím učitelemUvedení forem podpory začínajícího učitele i jeho povinností Tento plán adaptace je založen na vzájemné spolupráci začínajícího a uvádějícího učitele, je to i jeden z důvodů, proč se… Číst dále »11.1.9 Adaptační program a plán adaptace

11.1.8  Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Plánování projektového vzděláváníUplatnění principu E–U–R (evokace – uvědomění – reflexe) Tento příklad ukazuje další možnost přípravy začínajícího učitele na vlastní práci s dětmi. Jedná se o plánování projektového vzdělávání, které zatím není obvyklým způsobem práce v mateřských školách. Zároveň… Číst dále »11.1.8  Plánování projektového vzdělávání v mateřské škole

11.1.7 Hodnocení očima dětí

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Vedení rozhovoru s dětmi v posledním roce předškolního vzděláváníVyužití názorů dětí pro vlastní rozvoj Propojení kompetencí začínajícího učitele s konkrétními činnostmi v učitelské praxi Příklad ukazuje na jednu z možností, jak rozvíjet u dětí schopnost vyjádřit vlastní názor a jak je možné s… Číst dále »11.1.7 Hodnocení očima dětí

11.1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Propojení kompetencí začínajícího učitele s konkrétní činnostíSeznámení s možností hodnocení dovedností dětí v posledním roce před vstupem do základní školyUkázka, jak je možné propojit školní vzdělávací program (ŠVP) s hodnocením výsledků předškolního vzdělávání Tento příklad ukazuje, jak začínající učitel propojuje požadované kompetence… Číst dále »11.1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

11.1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Stanovení cílů v plánech profesního rozvojePráce s portfoliem učitele Příklad přináší ukázku, jak je možné využít sebereflexi při práci s portfoliem učitele. Naznačuje jednu z možností plánování rozvoje učitelů, kterou je možné vyjádřit touto linkou: podmínky školy – využití ve… Číst dále »11.1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

11.1.4  Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Propojení dovedností učitele získaných v rámci seminářů s konkrétními činnostmi při práci s dětmi Příprava na rozvojový rozhovor Tento příklad se rovněž zaměřuje na rozvoj kompetencí začínajícího učitele a ukazuje na důležitost využití nabytých vědomostí a dovedností učitelů mateřských škol při… Číst dále »11.1.4  Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

11.1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Ukázka komunikace s rodičiDoložení a uplatnění potřebných kompetencí začínajícího učitele v praxi Příklad se zaměřuje na rozvoj kompetencí začínajícího učitele a přináší ukázku komunikace s rodiči dětí předškolního věku a způsob, jak je možné efektivně řešit případné nejasnosti. Zároveň… Číst dále »11.1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

11.1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v mateřské škole

Škola Mateřská škola Přínos pro začínajícího učitele Seznámení se s možnostmi uvádění do praxePřínos spolupráce s uvádějícím učitelem Následující příklad přináší pohled na všechny fáze adaptačního období očima ředitelky mateřské školy, zaměřuje se rovněž na výběr nového učitele a klade důraz na závěrečnou fázi celého období. Proč… Číst dále »11.1.2 Příklad – „nepříklad“ adaptačního období učitele v mateřské škole

11.1.1 Plán adaptace

Škola Mateřská škola s 11 třídami se zaměřením na EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Přínos pro začínajícího učitele Přehled činností začínajícího učitele seskupený do jednotlivých měsícůSnadná orientace v prvním roce učitelské praxeSrozumitelný podklad pro sebereflexi Níže uvedený příklad plánu adaptace je zpracován pro mateřskou školu (MŠ),… Číst dále »11.1.1 Plán adaptace

10.5.1 Možná úskalí navrhované spolupráce škol a návrh řešení

Řešení: Pro ředitele škol je proto také důležité vytipovat si školy, které připravují nové učitele právě pro jeho školu, a spolupracovat s nimi na jejich obsahu vzdělávání. V takovém případě se dají navrhovat úpravy jejich školních vzdělávacích programů tak, aby více odpovídaly tomu, co se po jejich budoucích… Číst dále »10.5.1 Možná úskalí navrhované spolupráce škol a návrh řešení

10.5 Spolupráce s vysokými školami v otázce začlenění začínajícího učitele v adaptačním období

Spoluprací mezi školami máme na mysli spolupráci mezi různými druhy a typy škol – v tomto případě škol, které na jednu stranu poskytují kvalifikační vzdělávání nových učitelů (středních pedagogických škol, konzervatoří, vysokých škol pedagogického či uměleckého typu) a na druhou stranu pak tyto absolventy přijímají do zaměstnání. V následujícím… Číst dále »10.5 Spolupráce s vysokými školami v otázce začlenění začínajícího učitele v adaptačním období

10.4.1 Jak na zavedení plánů profesního rozvoje

Mělo by být samozřejmostí, že vedení školy bude dále pracovat se závěry, které vyplynuly z plnění plánů profesního rozvoje, resp. ze setkání nad portfolii s jednotlivými učiteli (vhodné je rozšířit záběr na všechny pedagogy školy). Při práci s plány profesního rozvoje tak máme možnost sestavit nejen systematický plán… Číst dále »10.4.1 Jak na zavedení plánů profesního rozvoje

10.4 Plán profesního rozvoje

Jedná se o podporu v profesním rozvoji pedagogů, která má bezesporu velký význam, je systematická a využitelná zejména v adaptačním období. Nově nastupující pedagog má totiž možnost seznámit se s očekáváními vedení školy. Vedení školy pak může pomocí plánů profesního rozvoje nejen monitorovat růst a kompetence začínajícího učitele ve své škole,… Číst dále »10.4 Plán profesního rozvoje

10.3.4 Koučovací rozhovor a kladení otázek

Koučovací rozhovor je takový rozhovor, v němž jsou využívány techniky, které usnadňují porozumění mezi koučem a koučovaným, v našem případě konkrétně mezi vedením školy a začínajícím nebo uvádějícím učitelem. Jednou z technik rozhovoru je backtracking. Jedná se o průběžné ověřování smyslu sdělení a ujasňování toho, že dobře rozumíme a chápeme to, co nám… Číst dále »10.3.4 Koučovací rozhovor a kladení otázek

10.3.3 Popisná zpětná vazba

Zpětná vazba znamená subjektivní pohled a vyjádření pozorovatele k pozorovanému. Jedná se o popis toho, co viděl, slyšel, cítil nebo co bylo uděláno. Smyslem zpětné vazby je ukázat jiný pohled na věc, a to faktickým popisem. Cílem je zrcadlení toho, co jsem viděl a cítil, a to za účelem ukázat druhému,… Číst dále »10.3.3 Popisná zpětná vazba

10.3.2 Model GROW

Tento model je blíže specifikován v produktu Doporučení pro uvádějící učitele. Zde je pouze uveden příklad, který navazuje na volbu cíle z předchozího odstavce: G – „Do konce června tohoto roku bude mít naše škola vytvořený plán adaptace.“ Poté je třeba odpovědět si na otázky tak, abychom… Číst dále »10.3.2 Model GROW

10.3.1 Metoda SMART

Tato metoda je vhodná pro volbu cílů, tedy toho, čeho chceme skutečně dosáhnout. Zkratka SMART představuje všechny aspekty, které by měl cíl mít: S – specifický – Jaký přesně je to cíl? Jak vypadá konkrétně?M – měřitelný – Jak poznám, že jsem cíle dosáhl?A –… Číst dále »10.3.1 Metoda SMART

10.2.1 Jak konkrétně může koučování podpořit vedení školy?

Základním poselstvím školy je vzdělávání dětí a žáků. Vedení školy tedy vytváří takové podmínky, aby učitelé realizovali vzdělávání. Ovládá také manažerské dovednosti, které souvisejí s materiálním a ekonomickým zázemím školy. Vedení školy také vede svůj tým lidí. Občas je třeba se vypořádat i se situacemi méně příjemnými, k… Číst dále »10.2.1 Jak konkrétně může koučování podpořit vedení školy?

10.2 Koučování

Před více než třiceti lety byl pojem kouč termínem obvyklým spíše ve sportovním prostředí. Tehdy ohromil svou knihou tenisový odborník a učitel Timothey Gallwey, který napsal: „koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Koučování spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se.“ V tehdejší… Číst dále »10.2 Koučování

10.1 Úvod

Hlavním a základním předpokladem smysluplného vzdělávání dětí, žáků a studentů je vysoká profesionalita těch, kteří s nimi pracují nejvíce, tedy učitelů. Měli by splňovat nejen požadovanou kvalifikaci a být profesionály ve svém oboru, ale také spolupracují s ostatními pedagogy a neustále aktivně pracují na svém profesním rozvoji. Za kvalitu vzdělávání v konkrétní… Číst dále »10.1 Úvod

9.3.1 Supervize a konkrétní příklad z praxe

Začínající učitel má potíže se zvládnutím „problémové“ situace v hodině. Navržený postup: Začínající učitel vysvětlí supervizorovi svůj problém.Supervizor ho vyslechne a následně klade otázky, kterými umožňuje hlubší vhled do dané problematiky (např. Co konkrétně vám na dané situaci nejvíc vadí? Jaké emoce to ve vás vyvolává? Jak… Číst dále »9.3.1 Supervize a konkrétní příklad z praxe

9.3 Supervize

Supervize je nástrojem profesního rozvoje. Původně vznikla v psychoterapeutickém prostředí a odtud se rozšířila především do sféry pomáhajících profesí (zdravotnictví, školství, sociální služby). Jedná se o podporu pracovníka nebo celé pracovní skupiny, která vede k vyšší spokojenosti pracovníka, poskytnutí zpětné vazby, a tím zvýšení úrovně a kvality práce. „Ve srovnání s řízením… Číst dále »9.3 Supervize

9.2.1 Profesní portfolio a konkrétní příklad z praxe

Doklad, který začínající pedagog plánuje začlenit do svého připravovaného profesního portfolia, by měl být písemně okomentovaný a zdůvodněný. Co je důvodem pro zařazení konkrétního dokumentu nebo podkladu, proč jej zařazuje do portfolia a jak dokládá úroveň naplnění určité dovednosti, znalosti nebo kompetence? To jsou otázky, na které… Číst dále »9.2.1 Profesní portfolio a konkrétní příklad z praxe

9.2 Profesní portfolio

Profesní portfolio je termín, který se v poslední době používá stále častěji a přechází do obecného povědomí. Samotné využívání portfolia pedagogy ve školské praxi je ovšem rozšířeno mnohem méně. Velmi často se jedná pouze o soubor dokladů o dalším vzdělávání, nebo neuspořádaný výběr učitelem preferovaných technik. Profesní portfolio je… Číst dále »9.2 Profesní portfolio

9.1.1 Mentoring a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře

Nástrojem mentoringu je model G. R. O. W., který se může stát vodítkem pro vedení mentorského rozhovoru. Skládá se ze čtyř fází, přičemž uzavření každé z nich je nutnou podmínkou pro přechod do fáze další. Zkratka G. R. O. W. je vytvořená z počátečních písmen anglických slov, která… Číst dále »9.1.1 Mentoring a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře

9.1 Mentoring

Mentoring je vztah dvou osob, tedy mentora a klienta, jehož podstatou je pomoc, kterou mentor poskytuje klientovi při dosahování předem určeného cíle. Je to obor příbuzný koučinku, ale na rozdíl od koučinku je mentoring zaměřený na konkrétní profesi a probíhá přímo na pracovišti. Nedílnou součástí mentoringu je… Číst dále »9.1 Mentoring