Přeskočit na obsah

11.1.7 Hodnocení očima dětí

Škola Mateřská škola
Přínos pro začínajícího učitele Vedení rozhovoru s dětmi v posledním roce předškolního vzdělávání
Využití názorů dětí pro vlastní rozvoj
Propojení kompetencí začínajícího učitele s konkrétními činnostmi v učitelské praxi

Příklad ukazuje na jednu z možností, jak rozvíjet u dětí schopnost vyjádřit vlastní názor a jak je možné s názory dětí pracovat v rámci svého profesního rozvoje i rozvoje celé školy. Zároveň propojuje kompetence začínajícího učitele s konkrétními činnostmi učitelů v jejich praxi.

Součástí evaluačního plánu mateřské školy je „hodnocení očima dětí“. Na konci školního roku vede začínající učitelka s dětmi odcházejícími do základní školy rozhovor, kdy děti sedí v kruhu a odpovídají na otázky. Děti hodnotí mateřskou školu, své zážitky v ní a sdělují, co se jim líbilo a s čím naopak nebyly spokojené. Druhá učitelka odpovědi písemně zaznamenává. Záznamy z těchto rozhovorů pedagogický tým vyhodnocuje, v případě negativních sdělení analyzuje jejich obsah a hledá případná řešení. Všechny záznamy dětských odpovědí jsou anonymně prezentovány rodičům na začátku nového školního roku. Písemnou formu záznamů zakládají učitelky do podkladů pro závěrečné hodnocení třídy.

Záznamem z hodnoticího rozhovoru s dětmi začínající učitelka dokladuje, že využívá vhodné aktivizační metody a postupy vedoucí k rozvoji samostatnosti dětí, vyjadřovacích schopností, podporuje je ve schopnosti svobodně sdělit svůj názor. Naplňovaná kompetence: kompetence k realizaci výuky – vědomě vede žáky ke kritickému myšlení, podporuje jejich názorovou samostatnost. Indikátory: dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, názorů a představ žáků, adekvátně reaguje na přímé i nepřímé podněty žáků v průběhu vyučování a včleňuje je do výuky.

Je zřejmé, že vede děti ke zdravému sebehodnocení, podporuje jejich sebevědomí, rozvíjí schopnost svobodně posuzovat a hodnotit dění kolem sebe. Naplňovaná kompetence: kompetence k hodnocení výuky – přiměřeným způsobem vede žáky ke zdravému sebehodnocení, podporuje jejich sebevědomí.

Prokazuje, že vhodným a respektujícím způsobem komunikuje s dětmi, protože partnerský dialog a dobré klima třídy umožňuje dětem otevřeně sdělit své názory i připomínky. Naplňovaná kompetence: kompetence komunikativní a sociální – vhodně, přiměřeně a srozumitelně komunikuje se žáky.

Na tomto příkladu začínající učitelka doložila tři kompetence.

Obrázek 25 Ukázka hodnocení očima dětí. Zdroj: autoři textu