Přeskočit na obsah

7.11 Použité zdroje a další odkazy

CIPRO, Martin. Psychoanalytické koučování: vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. Praha: Grada, 2015. Manažer. s. 98. ISBN 978-80-247-5350-8.

MICHEK, S. Kolegiální evaluace školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-480-9.

PARMA, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6.

BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8537-7.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Por-tál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.

REITMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ V. Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0988-1.

WHITMORE, J. Koučování. Praha: Management Press, 2009. s. 135–137. ISBN 978-80-7261-209-3.

Popisná zpětná vazba, kurz pro vedení oddílu Oikos, 2012. [online]. [cit. 2018-08-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/www/42121/8961013/Oikos_2012_zpetna_vazba_material_TISK.pdf

HORSKÁ, V. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2450-8.

PODANÁ, R. Koučování pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN: 978-80247-4519-0.

MARIÁNKOVÁ, I. Využití techniky Balance Wheel v koučinku. [online]. [cit. 2018-08-16]. Dostup-né z: http://www.koucinkportal.cz/vyuziti-techniky-balance-wheel-v-koucinku/

WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 80-247-2361-1.

KUBÁTOVÁ, S. 360stupňová zpětná vazba. In: TC Business School Blog [online]. 2014-04-16 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.tcbs.cz/sk/weblog/360-stupnova-zpetna-vazba VAMPOLOVÁ, P. Metoda 360stupňové zpětné vazby v hodnocení pracovníků. Vlastnicesta.cz [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.vlastnicesta.cz/metody/metoda-360-stupnove-zpetne-vazby-v-hodnoceni/