Přeskočit na obsah

11.2.4  Názory začínajících učitelů na proces adaptace

Tento příklad inspirativní praxe umožní zamyšlení především pro vedení školy nad potřebami začínajících učitelů, nad jejich pocity a formuluje potřebu konkrétní podpory začínajícího učitele. Vše je přehledně uspořádáno do tabulek.

Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, jak náročným procesem je nástup nového pedagoga k nám do školy, rozhodli jsme se systematicky věnovat v rámci probíhajícího školního roku právě adaptačnímu období pedagogů. Cílem bylo zahájení procesu, který by měl vést ke zlepšení podmínek adaptace na profesní působení na škole, resp. nástupu nových pedagogů tak, aby se jim dostalo co možná nejefektivnější a nejsmysluplnější podpory a pomoci.

V měsíci listopadu proběhla schůzka mezi vedením školy (zástupci ředitele) a začínajícími pedagogy. Za začínajícího pedagoga byl z pohledu školy považován každý pedagogický pracovník, který na škole pracoval méně než dva roky. Setkání se zúčastnilo dvanáct pracovníků, kteří na začátku měli písemně odpovědět na čtyři otázky.

Otázky zněly:

 • Co jsem nejvíce potřeboval/a řešit?
 • Co bylo pro mě nejobtížnější?
 • Co mi nejvíce pomohlo?
 • Které informace byly pro mě zbytečné?

Dále nás zajímalo, jak se mění pohled nově nastupujících pedagogů na jednotlivé otázky v čase, proto jsme je požádali o rozepsání odpovědí na výše uvedené otázky v jednotlivých časových obdobích, která jsme zvolili takto:

 • srpen a září prvního školního troku, tzn. těsně po nástupu;
 • průběh 1. pololetí;
 • trvá do dnešního dne.

Poznámka:

Někteří pedagogičtí pracovníci nemohli své odpovědi rozepsat do všech období, neboť ještě nenastala (pracovali na škole kratší čas).

Po samostatném vyplnění otázek následovala velmi zajímavá diskuze, kde se všichni mohli navzájem doplňovat a ze které jsou vytvořeny následující závěry:

 • Pro začínajícího učitele je velmi důležitá osoba jmenovaného uvádějícího učitele.
 • Začínající učitel sbírá informace nejen od uvádějícího učitele, ale i od ostatních kolegů v kabinetu.
 • Začínající učitelé uvítají možnost společných schůzek s vedením školy v následujících termínech:
  • v přípravném týdnu;
  • ve druhém týdnu září;
  • před prvním průběžným hodnocením – schody (schody v Záznamníku z Londýnské – tzn. průběžné hodnocení v žákovské knížce, 14denní plán výuky, roční plán, třídnice…);
  • v prosinci, před prvním vysvědčením;
  • v květnu, před druhým vysvědčením.

Důvodem těchto schůzek je potřeba sdílet své informace od uvádějícího učitele i neformálních rádců se svými kolegy a případně si upřesnit, zda všemu rozumí. Případná účast uvádějících učitelů je na zvážení podle probíraných témat.

V následujících tabulkách naleznete konkrétní odpovědi jednotlivých kolegů:

   Plán adaptace mateřské školy