Přeskočit na obsah

11.4.2 Zahraniční spolupráce – rozvoj reflektivní kompetence

ŠkolaZákladní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učitelePříklady rozvoje profesních kompetencí

Za příklad rozvoje reflexivní a přeneseně též komunikativní a osobnostní kompetence nám může posloužit praxe ze základní umělecké školy v Rýmařově.

Škola už patnáct let organizuje mezinárodní aktivity finančně podporované z „evropských“ peněz – především z „Norských fondů“, programů Comenius, Erasmus+ – klíčové aktivity 1 i klíčové aktivity 2, z příhraniční česko-polské spolupráce atd. Žáci i učitelé zmíněné školy již navštívili Portugalsko, Německo, Řecko, Itálii, Turecko, Rumunsko, Litvu, Finsko, Polsko, Maltu, Rakousko, Srí Lanku… Začínající učitel může v těchto aktivitách nalézt mnoho zajímavého pro svou profesi. Protože jsou tyto projekty koncipovány jako pracovní cesty, jsou podobné aktivity také výrazně motivační. Vedení školy v tomto případě stanovuje pravidla, případně sepíše se začínajícím učitelem smlouvu, jež často bývá povinnou dokumentací k projektu. Tato pravidla postihují vše, co je řečeno v předchozím strukturovaném textu – a je třeba též nezapomenout na nastavení kontrolních mechanizmů, aby bylo možné začínajícího učitele efektivně vést, kontrolovat a případně korigovat vše potřebné.

Dovednosti začínajícího učitele v souvislosti s uvedeným příkladem by se daly vymezit takto: Začínající učitel si tříbí či získává schopnost komunikace v cizím jazyce, stejně jako umění zvládnout poměrně obtížný time management (při organizování cesty, jízdenek, letenek, ubytování, jídla, projektové práce samotné…). Začínající učitel musí také počítat se značnými kulturními, osobnostními či náboženskými odlišnostmi, obzvláště s účastníky ze zemí Balkánu a Malé Asie. Začínající učitel se musí také učit velké osobní zodpovědnosti nejenom za projekt samotný, ale především za bezpečnost sebe a dětí, za něž během zahraničního pobytu zodpovídá. Začínající učitel se musí bezpochyby naučit vše dokladovat – každý projekt má jiná pravidla a rozdílné výkaznictví.

Aktivity realizované v rámci takového projektu si začínající učitel rovněž ukládá do svého profesního portfolia, a stávají se tedy dokladem o rozvoji jeho kompetencí potřebných pro uplatnění v praxi dané základní umělecké školy.

Přeneseně mají tyto nároky spojené s mezinárodními aktivitami začínajícího učitele pozitivní dopad i na vedení školy – i pro ředitele či zástupce jsou mezinárodní aktivity začínajícího učitele motivační a vedou k jejich profesnímu rozvoji. I vedení školy se musí vzdělávat v cizím jazyce, komunikačních dovednostech, k toleranci k jiným národům či náboženstvím, učí se také pracovat jako projektoví manažeři, neboť tato práce může být od běžné praxe ředitelů či zástupců rozdílná.

Naplňované kompetence:

Komunikativní kompetence:

Dokáže využívat moderních komunikačních kanálů, především těch elektronických – webových stránek, sociálních sítí, messengerů pro tablety a ostatní mobilní zařízení.

  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele při zdokonalování umění hovořit cizím jazykem.
  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele při rozvoji komunikačních dovedností – především těch elektronických. V tomto smyslu se dá využívat groupwarových systémů, jaké představují buď Google Apps (nově Google Suite) či Office 365.

Osobnostní kompetence:

Vytváří podmínky k užívání široké škály strategií, metod a forem výuky.

  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele v rozvoji prezentačních dovedností.

Reflexivní kompetence:

Umí pracovat s dokladovým profesním portfoliem, a to jak svým vlastním, tak zvládá podporu začínajícího i uvádějícího učitele v tvorbě portfolia.

  • Vybírá si materiály k uložení do portfolia, na jejich základě poté reflektuje svůj profesní růst (viz níže příklad č. 1).
  • Vedení školy začínajícímu učiteli jasně stanovuje pravidla, která platí po dobu zahraničního výjezdu.
  • Vedení školy začínajícímu učiteli jasně stanovuje kontrolní mechanizmy.
  • Umí vystihnout a popsat silné a slabé stránky uvádějícího i začínajícího učitele a zároveň je směruje k dalšímu profesnímu rozvoji.
  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele ve zvládnutí projektového time managementu.