Přeskočit na obsah

9.1.1 Mentoring a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře

Nástrojem mentoringu je model G. R. O. W., který se může stát vodítkem pro vedení mentorského rozhovoru. Skládá se ze čtyř fází, přičemž uzavření každé z nich je nutnou podmínkou pro přechod do fáze další. Zkratka G. R. O. W. je vytvořená z počátečních písmen anglických slov, která právě jednotlivé fáze označují, přičemž písmeno „G“ může znamenat „GOAL“ (cíl), „R“ „REALITY“ (realita), „O“ „OPTIONS“ (možnosti) a „W“ „WILL“ (vůle). Překladem slova „grow“ je slovo „růst“, protože právě růst, myšleno profesní, je hlavním cílem mentoringu. Ke každé fázi mentorského rozhovoru, vedeného podle modelu G. R. O. W., se pojí určitý soubor otázek, na které by měl klient co možná nejpřesněji odpovědět, bez toho je velice obtížné přejít do další fáze rozhovoru. Níže jsou uvedeny příklady otázek ke každé fázi rozhovoru.

G (Goal – stanovení cíle):
Jaký je váš cíl?
Proč je to pro vás důležité?
Co pozitivního vám to přinese?
Jak poznáte, že jste cíl splnil/a?

R (Reality – současný, skutečný stav věcí):
Jaká je současná situace?
Kolik procent z cíle jste splnil/a?
Co se daří, proč?
Jak jste to dokázal/a?
Co nebo kdo vám v tom pomohl?
Jaké jsou překážky na cestě kupředu? Proč to nešlo dál?
Jak je řešíte?

O (Options – možnosti):
Co můžete udělat, abyste se posunul/a o krok dopředu (o 10 %)?
Jaké jsou klady a zápory spojené s tímto krokem?
Kdo jiný má tuto zkušenost?
Co kdybyste udělal/a…?

W (Will – vůle co, kdy a kde udělat):
Jaký bude váš následující krok?
Co konkrétně uděláte do našeho příštího setkání?
Kdy začnete?
Kdo o tom bude vědět, podpoří vás?

Pochopitelně, že je možné ke každé fázi mentorského rozhovoru vedeného podle modelu G. R. O. W. vymyslet celou řadu dalších otázek. Dobré je mít minimálně ze začátku otázky během rozhovoru přehledně napsané a mít možnost do nich nahlížet. Klíčová je především první fáze, bez které se není možné posunout dál. Respektive je nezbytné co možná nejpřesněji popsat cíl, kterého chce klient dosáhnout, tedy co nejpřesněji popsat situaci, ve které si klient řekne, že již cíle dosáhl a není potřeba se dál zlepšovat. K tomuto přesnému popsání cíle slouží metoda S. M. A. R. T., což je další zkratka tvořená počátečními písmeny anglických slov. Precizně popsaný cíl je specific (konkrétní), measurable (měřitelný), achievable (dosažitelný), realistic (realistický) a time-bound (ohraničený v čase, termínovaný).