Přeskočit na obsah

11.1.10 Příprava plánu adaptace na 2. školní rok z pohledu vedení školy

Škola Mateřská škola  
Přínos pro vedení školyInspirace pro vedení školy ve vztahu k začínajícímu
i uvádějícímu učiteli
Návodné otázky pro reflexi procesu adaptace

Na základě připomínek z praxe byly do seznamu příkladů inspirativní praxe zařazeny příklady ze škol, které k tvorbě plánu adaptace začínajícího učitele pro druhý rok přistoupily až na základě zkušeností z průběhu adaptačního období ze školního roku prvního. Tento postup má svoje opodstatnění a logiku, a to především v tom případě, že škola si plán adaptace začínajícího kolegy zpracovává vůbec poprvé a je tím pádem dopředu bez konkrétní představy, jak bude adaptace nového pedagoga ve škole probíhat, jak jim bude adaptační plán vyhovovat a jaké budou jejich potřeby.

Člen vedení školy, nejčastěji ředitel, si na konci prvního školního roku může sám pro sebe zhodnotit, jak adaptace začínajícího pedagoga prozatím probíhala a na základě toho naplánovat další jeho začleňování do života školy a do pedagogické praxe obecně. Tohle by se mělo dít ve spolupráci minimálně s uvádějícím učitelem, ne-li rovnou v celé triádě (začínající a uvádějící učitel, člen vedení školy).

Jak může takový ředitel postupovat?

V následujícím textu naleznete příklady otázek, které mohou být pro vedení návodné a které mohou v této reflexi pomoci:

 • Kam jsme došli v tomto školním roce?
  • Co se již začínajícímu učiteli (ZU) daří, jaké jsou jeho silné stránky?
   • Využít můžeme balanční kruh s kompetencemi ZU, závěry rozhovorů s uvádějícím učitelem – doporučení, závěry z náslechů či hospitací a podobně.
   • Co dalšího ZU přináší naší škole?
   • Může se jednat o nový pohled na práci ve výuce, hodnocení, projekty, spolupráci s učiteli, aktivity mimo školu, pořádání koncertů…
 • Kam potřebujeme směřovat?
  • Kde vidíme prostor pro další rozvoj začínajícího učitele?
  • Využít můžeme závěry z rozvojového rozhovoru a případně z plánu profesního rozvoje začínajícího učitele, který doporučujeme uskutečnit na konci prvního roku adaptace.
  • Jak můžeme začínajícímu učiteli v profesním rozvoji pomoci?
  • Plánování náslechů s konkrétním zaměřením (vzájemné hospitace – u kterého učitele se může začínající kolega inspirovat a kdy; jak se inspirace může odrazit ve výuce, kterou vede začínající učitel – kdy a kdo uvidí jeho posun);
  • Pomoc s orientací v nabídce DVPP, případně i s výběrem vhodných seminářů, kurzů, workshopů apod.;
  • Plánování shromažďování důkazů o profesním rozvoji – (certifikáty, zdařilé přípravy na výuku, projekty apod.; závěrečné práce v rámci studia, inspirace z návštěv ve výuce kolegů…); doporučujeme vést učitele k tvorbě svého portfolia a plánovat setkání nad portfoliem – rozpravu nad tím, co se podařilo, co ještě potřebuje získat apod.

Odpovědi na tyto otázky nám pomohou vytvořit soupis aktivit, akcí, schůzek, náslechů, rozhovorů začínajícího učitele s vedením školy i s uvádějícím učitelem včetně uvedení přibližného termínu jejich realizace (doporučujeme uvést měsíc v kalendářním roce). Pokud vše logicky propojíme, časově utřídíme a srozumitelně popíšeme, máme HOTOVO – plán adaptace na druhý rok je na světě!