Přeskočit na obsah

11.5.3 Doklady do portfolia začínajícího učitele

ŠkolaStřední odborná škola
Přínos pro začínajícího učiteleOrientace v důležitých dovednostech začínajícího učitele
Ukázka doložení kompetencí/dovedností

Tento příklad přináší ukázku dokladů, které usnadňují rutinní administrativní, organizační a provozní úkoly a mohou začínajícím učitelům pomoci v počáteční orientaci v provozu školy i třídy. Jsou rovněž přehlednými doklady postupného naplňování administrativní a organizační kompetence začínajícího učitele.

Pro naplnění kompetenčního profilu začínajícího učitele je rovněž žádoucí zvládnutí alespoň základního rozsahu pedagogické administrativy. Je to téma jednoznačně nepopulární, ale bylo by chybou nepřipomenout i tyto činnosti. Každý začínající pedagog musí bezpodmínečně zajistit například zapsání docházky a probíraných témat do třídní knihy nebo deníku evidence odborného výcviku (titulní list na níže uvedeném snímku).

Na řadě škol přistupují k vytvoření základního manuálu, co vše musí začínající učitel umět také v této oblasti ovládat. V rámci teoretické výuky na střední odborné škole vznikl níže uvedený dokument, jehož část citujeme jako doklad rozvoje příslušné kompetence.

Naplňovaná kompetence: kompetence administrativní a organizační. Jedná se o zvládání administrativních úkonů učitele (třídní kniha, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, katalogové listy, evidenční listy, deník evidence odborného výcviku, seznámení s BOZP apod.). Dále potom o orientaci v provozu školy a třídy, znalost základní pedagogické a provozní dokumentace školy.

Výňatek z interního školního dokumentu: „INFORMACE O ORGANIZACI A PROVOZU“

DOKUMENTY A TK

 • základním dokumentem je třídní kniha (TK),
 • na začátku školního roku vyplní třídní učitel (TU) záhlaví TK, napíše seznam žáků, předepíše předměty, doplní zasedací pořádek,
 • každý vyučující v dané třídě se podepíše a doplní datum ke svému vyučovanému předmětu,
 • do TK zapisujeme modrou propiskou (ne perem) téma hodiny, podepíšeme se v dané kolonce a doplníme absenci žáků,
 • zapsané téma musí být v souladu s tematickým plánem a TP rozpracován v souladu se ŠVP (podrobnosti sdělí předseda předmětové komise),
 • pokud suplujeme, zapíšeme téma a podepíšeme se červenou propiskou, absenci žáků zapisujeme modře,
 • veškeré dokumenty jsou ke stažení a k nahlédnutí v elektronické podobě v systému Moodle (plán porad, plán práce, pověření pro dohled, formuláře pro výzvy rodičům, formuláře žádostí o uvolnění atd.),
 • pedagogové se seznámí se školním řádem a jeho přílohami, náležitě se seznámí s dokumentací, která se vztahuje k jednotlivým žákům, tak aby informací využil pro volbu vhodných metod,
 • docházka v TK se vede dle 1. pololetí, tzn. údaje uváděné na pololetní poradě jsou data k danému datu uzavření – jsou tedy orientační, dále docházku vedeme do konce 1. pololetí, tzn. dopíšeme zameškané hodiny, provedeme součet a uvedeme, s kolika žáky jsme ukončili 1. pololetí – nový počet zameškaných hodin musíme opravit i v systému Bakaláři, aby údaje uvedené v TK souhlasily s počty hodin uvedenými na vysvědčení,
 • formuláře žádostí (např. uvolnění z TV, pravidelné uvolňování…) jsou k dispozici na Moodle, stahujeme vždy poslední verze.

TŘÍDNÍ KNIHA SPOLEČNÝCH TŘÍD

 • pokud má pedagog třídu složenou ze 2 či 3 tříd, vede jejich absenci a docházku v jednotlivých TK dle oboru vzdělání,
 • název třídy uváděný v TK je dle oficiálního názvu celé třídy (složené z několika tříd), u oboru vzdělání se uvede pouze název oboru, ke kterému se vztahuje daná TK.

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 •  konají se v měsíci listopadu a dubnu,
 • většinou od 15 do 17.00 hod. v určené třídě,
 • alespoň 1 hodinu před začátkem označí TU třídu a vylepí seznam žáků,
 • v průběhu třídních schůzek se zdržuje v dané třídě, ostatní vyučující jsou ve svých kabinetech, případně po domluvě ve třídě, kde vyučují velkou část hodin,
 • minimálně 48 hodin před začátkem třídních schůzek vyplní vyučující klasifikační přehledy, které jsou v elektronické podobě na Moodle,
 • TU nechá podepsat zúčastněné ZZ do podpisového archu, případně doplní informaci o jiném způsobu komunikace či návštěvy ZZ,
 • je možné připravit pro ZZ přehled o prospěchu prostřednictvím informačních lístečků.