Přeskočit na obsah

2.5 Seznam zkratek

AO – adaptační období

AP – asistent pedagoga

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

EFFeCT – European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb

G – gymnázium

INNOTE – Induction for Novice Teachers

ICT – informační a komunikační technologie

IT – informační technologie

IVP – individuální vzdělávací plán

MIDI – Musical Instrument Digital Interface

MŠ – mateřská škola

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NEMES – nezávislá mezioborová skupina odborníků

NIDV – Národní institut pro další vzdělávání

NPI ČR – Národní pedagogický institut České republiky

OSV – osobnostní a sociální výchova

PC – počítače

PLPP – plán pedagogické podpory

PPP – pedagogicko-psychologická poradna

PR – public relations, vztahy s veřejností

RVP – rámcový vzdělávací program

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *