Přeskočit na obsah

2.4 Slovník pojmů

Adaptační období:

Období dvou let, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní školy. V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována podpora pro postupné dosahování a rozvoj kompetencí popsaných v kompetenčním profilu začínajícího učitele. Zásadní úlohu v podpoře začínajícího učitele v adaptačním období má vedení školy a uvádějící učitel.

Evaluace:

„Evaluace je činnost sestávající ze tří fází: (a) Sběr informací umožňujících konstatovat, jak určitý systém funguje. (b) Identifikace toho, které elementy systému nefungují podle stanovených standardů. (c) Realizace snahy o zlepšení situace.“ (Průcha, 2009, str. 748)

Evaluace je chápána jako systematický proces zaměřený nejen na poskytování zpětné vazby, ale také na využití výsledků evaluace k dalšímu rozhodování a rozvoji. Evaluace je proces strukturovaný, v jeho průběhu mohou být využívány výzkumné metody.

Indikátor:

Ukazatel, který konkretizuje obsah kompetence, resp. dovednosti použité v praxi.

Kompetence: 

Obecná způsobilost založená na vědomostech, dovednostech, zkušenostech, hodnotách a schopnostech, kterou si subjekt vytváří v důsledku svého vzdělávání.

Kompetenční profil:

Soubor kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšný výkon dané profesní oblasti. Kompetenční profil neobsahuje konečný výčet kompetencí a indikátorů. Kompetence a indikátory je vhodné doplnit, upravit dle aktuálních podmínek, zaměření a preferencí každé školy.

Mentor:

Mentor je zkušenějším spolupracovníkem, který je dostatečně kompetentní, aby mohl pomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům. Mentor pomáhá svému mentorovanému na cestě k sebepoznání, k odhalení potenciálu a nevyužitých schopností.

Mentoring:

je způsob vedení zaměstnanců, jedná se původně o termín z oblasti managementu. Základní funkcí mentoringu je profesní a sociální rozvoj zaměstnance v organizaci. Pro mentoring neexistuje jediná definice – záleží na tom, PROČ, KDE a KÝM je používána. Společným jádrem každého pojetí významu mentoringu je dobrovolná podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor). Mezi hlavní principy patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity.

Plán adaptace:

Soubor kroků, činností nebo úkolů potřebných pro začlenění začínajícího učitele do praxe dané školy. Tvoří se zpravidla na období jednoho školního roku za účelem podpory začínajícího učitele a postupného rozvoje jeho profesních kompetencí. Plán adaptace vytváří obvykle vedení školy v součinnosti s uvádějícím učitelem a je vhodné ho v případě potřeb revidovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám školy.

Plán profesního rozvoje:

Soubor rozvojových cílů a kroků k jejich dosažení, které si učitel stanovuje za podpory vedení školy, resp. uvádějícího učitele na základě sebereflexe, v souladu s potřebami pedagogického rozvoje školy. Oporou jsou kompetence uvedené v kompetenčních profilech začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy.

Profesní rozvoj:

Profesní rozvoj učitelů je jednou ze základních podmínek udržení kvality školního vzdělávání a jeho rozvoje. Za profesní rozvoj, tedy i profesní rozvoj učitelů je považována jakákoli činnost, kterou se rozvíjejí individuální vědomosti, schopnosti, dovednosti a další charakteristiky profese (OECD, 1997). Profesní rozvoj učitelů má tři základní složky – je to nejen institucionální další vzdělávání učitelů, ale i sebevzdělávání a také jsou to – a to velmi významně – znalosti, zkušenosti a dovednosti získané profesní praxí učitele. Tyto tři součásti profesního rozvoje se navzájem doplňují a pro profesní rozvoj jednotlivce (a kvality školy) jsou všechny tři nezastupitelně významné. Tradiční pojetí profesního vzdělávání je v současnosti doplňováno o nové formy, jako jsou sdílený odborný diskurs na pracovišti, mentoring či řízené samostudium, které čerpají z reflexe profesních zkušeností.

Reflexe:

Reflexe (z lat. Reflexio – obrácení zpět, odraz) je proces zpracování údajů s přihlédnutím k tomu, co už se událo. Cílem reflexe v pedagogice je zkvalitnit výuku. Jedná se o řízený proces sloužící k hodnocení různých situací a výstupů, který využívá zpětnovazebních informací a jehož cílem je hledání širších souvislostí a významů.

Sebereflexe:

Sebereflexi chápeme jako dovednost kritického pohledu na sebe sama a svou práci s cílem určitého posunu.

Uvádějící učitel:

Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který podporuje profesní rozvoj začínajícího učitele. Průběžně s ním vyhodnocuje jeho pedagogickou činnost, seznamuje jej s podmínkami provozu školy a s pedagogickou dokumentací.

Vedení školy:

Ředitel, zástupce ředitele, případně jiná osoba pověřená vedením adaptačního procesu.

Začínající učitel: Začínající učitel je učitel, jehož odborná praxe (přímá vyučovací činnost) je kratší než dva roky. Začínající učitel vykonává výchovnou a vzdělávací činnost pod metodickým vedením uvádějícího učitele a s jeho podporou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *