Přeskočit na obsah

11.2.5  Plán profesního rozvoje

ŠkolaZákladní škola
Přínos pro začínajícího učitelePlánování profesního rozvoje pedagoga dle indikátorů kvalitní výuky
Rozvoj kompetence sebereflexe
Profesní rozvoj

Tento příklad ukazuje, jak lze připravit plán profesního rozvoje, který se bude opírat o vizi rozvoje dané školy a o společně vytvořené ukazatele kvalitní výuky. Tento postup dle jasně stanovené osnovy vyústí ve vlastní tvorbu plánu profesního rozvoje každého učitele.

Jedním z předpokladů pro naplnění kompetenčního profilu začínajícího učitele je osvojení hodnocení vlastní práce včetně následných opatření zaměřených například na vyšší kvalitu, změnu ve vzdělávacím přístupu.

V naší základní škole jsme se rozhodli před rokem cíleně plánovat profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím plánu profesního rozvoje.

Vzniku našeho plánu profesního rozvoje předcházelo několik měsíčních setkání pedagogického sboru základní školy společně s externím facilitátorem s cílem specifikovat, kam směřovat vzdělávací nabídku školy do budoucna.

Formou diskuzí v menších pracovních skupinách a následných prezentací výsledků celému pedagogickému sboru učitelé došli k vytvoření ukazatelů kvalitní výuky (indikátorů). Následně přišla potřeba ukazatele kvality výuky plnit a jedním z nástrojů je právě uvedený plán profesního rozvoje. Obsah dokumentu vytvořil tým dobrovolníků z pedagogického sboru. Následně prošel revizí co do smysluplnosti a porozumění obsahu. Vytvořený plán profesního rozvoje používáme pro všechny pedagogy, tedy i pro začínajícího učitele. V níže uvedeném plánu jsou cíle a dovednosti, které si učitelé v naší škole sami formulovali.

Příklad plánu profesního rozvoje paní učitelky XY

Jana Nováková měla možnost konzultovat plán profesního rozvoje s vybraným interním mentorem školy a získat zpětnou vazbu o měřitelnosti a smysluplnosti svého cíle.

Následoval rozhovor (45 až 60 minut) se zástupcem vedení školy, který kromě diskuze nad cílem profesního rozvoje nabídl pomoc v naplnění cíle například zajištěním dalšího vzdělávání, externího mentora nebo nákupem specifických pomůcek.

Na začátku dalšího školního roku provede Jana Nováková zhodnocení míry naplnění svého cíle, opět má k dispozici interního mentora. Na základě hodnocení si stanovuje další profesní cíl nebo původní cíl posunuje kvalitativně výš. Naplňovaná kompetence: kompetence k sebereflexi a k profesnímu rozvoji – pravidelně reflektuje výsledky svojí práce, dokáže vysvětlit důvody svého profesního jednání, případně navrhovat alternativní postupy. Indikátory: vytváří si plán profesního rozvoje a konzultuje jej s vedením školy, případně s jinými kolegy, využívá ke svému profesnímu rozvoji zpětnou vazbu od vedení školy nebo jiných kolegů.

Plán profesního rozvoje na školní rok RR

Jméno pedagoga: XY, začínající učitelka matematiky na 2. stupni základní školy
Datum setkání: DD.MM.RR

Stanovte si jeden profesní cíl

 • Žák s pomocí učitele postupně přebírá odpovědnost za výsledek a průběh učení.

Formulace cíle

(Celou větou sdělte konkrétní cíl. Technika, metoda je prostředkem k dosažení cíle.)

 • Během příštího školního roku bych chtěla, aby v mých hodinách matematiky (převážně) docházelo k tomu, že jak bude hodina vypadat, nemusí být předem dané na základě mé přípravy, ale že mi žáci pomohou v hodině vytvářet průběh hodiny sami (včetně toho, že si začnou přebírat zodpovědnost za své výsledky a průběh učení).

Který/é ukazatel/e kvalitní výuky svým cílem chcete plnit?

 1. Děti se učí navzájem.
 2. Chyba je příležitostí k dalšímu učení.
 3. Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků na své úrovni.
 4. Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry.
 5. Učitel žákům umožňuje přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení.

Jak si v současnosti v dané oblasti vedu směrem k cíli?

(Několik vět, co využívám / nebo zatím nevyužívám, s jakým výsledkem – klady, zápory, o čem jsem slyšel/a, četl/a, že bych mohl/a využít.)

 • V hodinách matematiky se toto snažím postupně využívat (například nabídkou vždy několika typů příkladů, které jsou odstupňované – lehké x těžké, během opakování si žáci mohou vybrat téma, které chtějí opakovat).
 • Velký zápor vidím v tom, že by se někteří žáci mohli přestat snažit a vždy si vybírat to nejlehčí, pokud to nebude hodnoceno známkou.
 • Tato metoda je dle mého názoru velmi náročná na přípravu, ať na přípravu nové látky – vymyšlení mnoha příkladů navíc, tak na proces opakování.

Co pro naplnění cíle udělám:

(Uvádějte možnost/i naplnění cíle a k čemu povedou, přidejte překážky k uvedeným možnostem.)

 • Pro naplnění cíle se budu snažit vymýšlet takové přípravy, které budou závislé na veliké zpětné vazbě od žáků, která bude impulzem pro to, kam bude vyučovací hodina směřovat.
 • Tato metoda je dle mého názoru velmi náročná na přípravu, ať na přípravu nové látky – vymyšlení mnoha příkladů navíc, tak na proces opakování (ale chtěla bych to pro následující školní rok vyzkoušet, i kdyby to mělo vést k tomu, že se to párkrát nepovede) – proto bych si vybrala třeba jen max. 2 třídy, na kterých bych tento cíl postupně zkoušela naplno a v ostatních třídách zatím pouze namátkově.
 • Chtěla bych, pokud to půjde, třeba i tento cíl aplikovat při písemných pracích (nejen v gradovaných testech, ale i v „normálních“ písemných opakováních, že by si žáci například během závěrečného opakování posléze vybírali zadání a nepsali všichni všechno) – toto ještě potřebuji promyslet a ráda budu znát Váš názor na tento cíl – děkuji.

Je-li možností k naplnění cíle více, kterou využijete a co vás k tomu vede:

——

Jak doložím, že jsem cíl (s)plnil? (uveďte první kroky naplnění cíle)

 • Ještě o tom potřebuji přemýšlet, zatím mě napadá: Během celého roku si budu evidovat do portfolia přípravy a zpětnou vazbu k nim – průběh hodin, co se povedlo, co se nepovedlo (popř. týdenní zhodnocení).

Jak se splnění tohoto cíle odrazí v práci a výkonech žáků naší školy?

 • Dle mého názoru se naplnění tohoto cíle velmi odrazí především na výkonech žáků (žáci budou hodnoceni za něco, co si vybrali – tím pádem to bude jejich volba, jejich odpovědnost, každý si může vybrat – ale následky si již ponesou sami).

Jak bych posléze mohla pokračovat ve svém profesním rozvoji?

 • Pokud si ověřím, že splnění zadaného cíle je užitečné, chtěla bych tento záměr zkusit na ostatních třídách, popřípadě v jiném vyučovacím předmětu.

Podpis: