Přeskočit na obsah

11.5.5 Sebereflexní deník a nejen to…

ŠkolaStřední škola
Přínos pro začínajícího učiteleInspirace k zápisu a sledování náslechových a ukázkových hodin
Inspirace k vedení sebereflexního deníku

Následující příklad je ukázkou možných formulářů pro náslechy, zápisů z ukázkových hodin, hospitačních záznamů i možností vedení sebereflexního deníku. Pro začínajícího a uvádějícího učitele jsou cennou inspirací a také zpětnou vazbou.

Arch pro náslech

Arch pro náslech vytvořili členové vedení školy pro využití při vzájemných hospitacích pedagogů školy. Inspirací pro jeho tvorbu byl hospitační záznam vedení školy.

Arch vede hostujícího pedagoga k pozorování míry využití aktivizujících metod a diferenciace ve výuce. Současně podněcuje pedagoga k hlubšímu zamyšlení nad cílem hodiny a jeho plněním. Otázka v závěru archu nabízí prostor pro vyjádření přínosu hodiny pro hostujícího pedagoga.

Pro začínajícího a uvádějícího učitele může arch sloužit k rozboru ukázkové hodiny vedené uvádějícím učitelem. Nebo může být návodem pro tvorbu obsahu a formy vlastního archu pro pozorování při náslechu.

Zkušenosti z náslechu:

Jméno hostujícího pedagoga:
Jméno pedagoga ukázkové hodiny:
Datum:
Třída:
Předmět:

Cíl hodiny:

Vědomostní:
Dovednostní:
Postojový:

Jak, čím byly jednotlivé cíle splněny?

Vědomostní:
Dovednostní:
Postojový:

Jaké aktivizující metody práce, diferenciaci úkolů vyučující využil?

Co je pro vás přínosem z ukázkové hodiny?

Uveďte např. metody práce, organizaci výuky, pravidla komunikace, sociální vazby mezi pedagogem a žáky, nápady.

Komentář pedagoga ukázkové hodiny:

Podpis hostujícího:

Zápis z ukázkové hodiny

Zápis z ukázkové hodiny vytvořil tým pedagogů pověřený vedením školy, který měl k dispozici roční zkušenosti s využitím archu pro náslech – viz příklad 1. Při tvorbě zápisu z ukázkové hodiny se tým zaměřil na praktickou stránku zápisu, který by měl vést oba aktéry k dohodě nad oboustrannou zakázkou ještě před náslechem a poté vede hostujícího k zamyšlení nad tím, co si z hodiny odnáší pro svou praxi.

Se zápisy z ukázkových hodin za určité období pracuje vedení školy, zápisy slouží jako zpětná vazba, která je podkladem pro formulování vzdělávacích cílů pro další školní rok.

Zápis z ukázkové hodiny / její části

Mé jméno:
Jméno kolegy, u kterého jsem byl na náslechu:
Datum návštěvy hodiny:
Předmět:
Třída:

Účel mé návštěvy, který byl dohodnutý předem:

Např. kolega mě požádal o zpětnou vazbu k nové aktivitě, metodě práce, kterou zkouší. Nebo má kolega zakázku: Dávám dětem čas na odpověď, nebo příliš spěchám?

Které kritérium kvalitní výuky [1]bylo ukázkou podpořeno/rozvíjeno:

(Zvýrazněte nebo jinak označte, stačí jedno, ale i více je logické, jelikož se kritéria prolínají.)

 1. Děti se učí navzájem.
  1. Chyba je příležitostí k dalšímu učení.
   1. Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků.
   1. Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry.
   1. Učitel žákům umožňuje přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení.

Co jsem z ukázky získal pro sebe, pro svou pedagogickou praxi:

Podpis hostujícího:

   Hospitační záznam

Sebereflexní deník

Sebereflexní deník je jednou z možností, jak může začínající učitel popisovat své činnosti včetně reflexe. Způsob vedení záznamu v deníku ponecháváme na jeho nápaditosti a vlastních potřebách. V příkladu uvádíme obsah sebereflexního deníku, který slouží začínajícímu učitele pouze jako vodítko a vzešel ze zkušeností uvádějících učitelů školy při vedení začínajících učitelů. Deníkové zápisy lze pořizovat po každé vyučovací hodině, vyučovacím dnu nebo po problémové pedagogické zkušenosti. Výhodou zápisů je možná rekonstrukce vlastních řešení a získání vyšší sebejistoty na základě výsledků činností, které byly zdařilé.

Název činnosti:

Datum realizace činnosti:
S kým jsem spolupracoval:
Co bylo účelem realizované činnosti?
Co a proč se mi při činnosti dařilo/nedařilo?
Reflektujte své pocity (identifikace, vliv na chování) při aktivitě.
Jakým způsobem aktivita přispěla/nepřispěla k mému osobnostnímu rozvoji?

[1] Kritéria kvalitní výuky si stanovil společně celý pedagogický tým školy během workshopů vedených facilitátorem.