Přeskočit na obsah

10.2.1 Jak konkrétně může koučování podpořit vedení školy?

Základním poselstvím školy je vzdělávání dětí a žáků. Vedení školy tedy vytváří takové podmínky, aby učitelé realizovali vzdělávání. Ovládá také manažerské dovednosti, které souvisejí s materiálním a ekonomickým zázemím školy. Vedení školy také vede svůj tým lidí. Občas je třeba se vypořádat i se situacemi méně příjemnými, k práci ve vedení školy to jistě neodmyslitelně patří. Koučování jim pomůže třídit informace, stanovovat reálné cíle, objevovat nové možnosti řešení, a dosahovat tak efektivněji výsledků. Tím vedení školy získává a rozvíjí nové dovednosti, které následně využije při vlastní práci s učiteli. Jde především o schopnost naslouchat, motivovat a vést k samostatnosti, odpovědnosti i k hodnocení sebe sama.

Obrázek 19 Koučování z pohledu vedení školy. Zdroj: autoři textu.

V adaptačním období má vedení školy nezastupitelnou úlohu, a to ve všech fázích adaptačního období. Je tím, kdo přijímá a uvádí do školy začínajícího učitele, tím, kdo se podílí na průběžném hodnocení práce začínajícího učitele, ale i tím, kdo rozhoduje o tom, jakým směrem se bude nadále vyvíjet role začínajícího učitele.

K tomu, aby mohl člen vedení školy dosahovat cíle dané adaptačním obdobím, potřebuje kromě jiného nezbytně znát sám sebe a vhodně využívat své sociální a komunikační dovednosti tak, aby mohl podporovat v rozvoji začínajícího učitele. Koučování je jednou z vhodných metod, jak poznat sám sebe a své dovednosti, jak naslouchat druhým, jak je provázet v jejich rozvoji.