Přeskočit na obsah

11.2.10 Kolegiální podpora – záznamový arch

ŠkolaZákladní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Přínos pro začínajícího učiteleRozvoj sebereflexe
Zamyšlení nad cílem hodiny a jeho plněním
Rozbor ukázkové hodiny vedené uvádějícím učitelem
Návod pro tvorbu obsahu a formy vlastního archu pro pozorování při náslechu

Tento příklad nabízí inspiraci při tvorbě archu pro náslech začínajícího učitele, který může být využit při vzájemných návštěvách v hodinách kolegy, uvádějícího učitele apod.

Arch pro náslech

Arch pro náslech vytvořili členové vedení školy pro využití při vzájemných hospitacích pedagogů školy. Inspirací pro jeho tvorbu byl hospitační záznam vedení školy.

Arch vede hostujícího pedagoga k pozorování míry využití aktivizujících metod a diferenciace ve výuce. Současně podněcuje pedagoga k hlubšímu zamyšlení nad cílem hodiny a jeho plněním. Otázka v závěru archu nabízí prostor pro vyjádření přínosu hodiny pro hostujícího pedagoga.

Pro začínajícího a uvádějícího učitele může arch sloužit k rozboru ukázkové hodiny vedené uvádějícím učitelem. Nebo může být návodem pro tvorbu obsahu a formy vlastního archu pro pozorování při náslechu.

Zkušenosti z náslechu:

Jméno hostujícího pedagoga:

Jméno pedagoga ukázkové hodiny:

Datum:

Třída:

Předmět:

Cíl hodiny:

Vědomostní:

Dovednostní:

Postojový:

Jak, čím byly jednotlivé cíle splněny?

Vědomostní:

Dovednostní:

Postojový:

Jaké aktivizující metody práce, diferenciaci úkolů vyučující využil?

Co je pro vás přínosem z ukázkové hodiny?

Uveďte např. metody práce, organizaci výuky, pravidla komunikace, sociální vazby mezi pedagogem a žáky, nápady.

Komentář pedagoga ukázkové hodiny:

Podpis hostujícího: