Přeskočit na obsah

11.1.6 Hodnocení výsledků vzdělávání

Škola Mateřská škola
Přínos pro začínajícího učitele Propojení kompetencí začínajícího učitele s konkrétní činností
Seznámení s možností hodnocení dovedností dětí v posledním roce před vstupem do základní školy
Ukázka, jak je možné propojit školní vzdělávací program (ŠVP) s hodnocením výsledků předškolního vzdělávání

Tento příklad ukazuje, jak začínající učitel propojuje požadované kompetence s konkrétními činnostmi v pedagogickém procesu. Zároveň je ukázkou rozvíjející se a potřebné spolupráce učitelů při hodnocení dosažených dovedností dětí.

Komentář:

Ve školním vzdělávacím programu jsou nastaveny cílové výstupy související s filozofií, vizí a celkovým zaměřením mateřské školy. Výstupy se hodnotí u skupiny dětí, která odchází do základní školy, s tím, že úroveň dosažených výstupů je v souladu s individuálními schopnostmi a možnostmi dětí. Výstupy hodnotí na konci školního roku obě třídní učitelky, a to na základě společné práce s dětmi, analýzy osobních portfolií dětí, vzájemných konzultací, diskuze. Pro hodnocení využívají strukturované záznamy, které jsou součástí školní dokumentace. Záznamy předkládají vedení školy na konci školního roku jako podklad pro závěrečné hodnocení školy, slouží také jako podklad pro rozhovor vedení a učitelek o dalším rozvoji a směřování třídy i mateřské školy.

Začínající učitelka tímto záznamem dokladuje schopnost dlouhodobě pozorovat a hodnotit pokroky dětí ve třídě vztahující se k výstupům popsaným ve školním vzdělávacím programu. Děti hodnotí a svá tvrzení dokládá konkrétními dovednostmi a projevy chování. Naplňovaná kompetence: kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání – průběžně vyhodnocuje dosažené dílčí cíle a porovnává je se stanovenými cíli, používá popisnou zpětnou vazbu. Indikátory: využívá záměrného pozorování a dalších vhodných technik sběru dat o pokrocích v učení žáka, vysvětlí, jak průběžně vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vyučování vzhledem k plánovaným cílům výuky.

Pro dosažení cílových výstupů (dlouhodobých cílů) využívá dílčí cíle, průběžně je hodnotí a na základě dosažených výsledků plánuje další vzdělávací nabídku. Naplňovaná kompetence: kompetence k plánování výuky – plánuje na základě reflexe průběhu a výsledků své předchozí vzdělávací činnosti.

Na závěrečném hodnocení třídy se podílí obě třídní učitelky, proto intenzivně spolupracují již při plánování a realizaci vzdělávání dětí. Naplňovaná kompetence: kompetence komunikativní a sociální – aktivně a účelně spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy.

Při rozvojovém rozhovoru začínající učitelka na tomto příkladu popsala mimo jiné i spolupráci s druhou učitelkou a obsáhla tím tři kompetence.

Obrázek 24 Hodnocení výsledků vzdělávání. Zdroj: autoři textu