Přeskočit na obsah

11.1.5 Rozvojový rozhovor – sebereflexe učitele

Škola Mateřská škola
Přínos pro začínajícího učitele Stanovení cílů v plánech profesního rozvoje
Práce s portfoliem učitele

Příklad přináší ukázku, jak je možné využít sebereflexi při práci s portfoliem učitele. Naznačuje jednu z možností plánování rozvoje učitelů, kterou je možné vyjádřit touto linkou:

podmínky školy – využití ve vzdělávání dětí – potřebné dovednosti učitele – cíle profesního rozvoje – vlastní profesní rozvoj učitele – doklady v portfoliu učitele – rozvojový rozhovor s ředitelkou školy.

Komentář:

Do třídy pro předškolní děti jsme instalovali interaktivní tabuli s příslušenstvím, pro individuální práci s programy z interaktivní tabule jsme pořídili notebook. Začínající učitelka měla malé zkušenosti s využíváním informační a komunikační technologie (ICT) techniky ve výuce, ale práce s ní ji zajímala a chtěla se to naučit. Do plánů profesního rozvoje si stanovila cíl aktivně využívat ICT techniku při vzdělávání dětí. Našla si vhodný seminář a po jeho absolvování začala techniku využívat, postupně vyhledávala další způsoby, jak s tabulí i notebookem efektivně pracovat. Do svého portfolia si vložila osvědčení z absolvování semináře a foto ze třídy, kde děti s technikou pracují.

Při rozvojovém rozhovoru na konci školního roku, kdy se bilancovaly mimo jiné i plány profesního rozvoje, učitelka oba doklady předložila. Při rozhovoru bylo zřejmé, že ji nové metody a technika velmi zaujaly, vyhledávala si i další informace na internetu a inspirovala se k využití internetu, k práci s fotografiemi dětí apod.

Prokázala tím, že vyhledává oblasti, ve kterých se může dále vzdělávat a rozšířit tak své profesní znalosti. Aktivně se vzdělává a nevyhýbá se ani činnostem, které jsou pro ni nové, protože chce pracovat s dětmi v souladu s nejnovějšími technickými možnostmi. Získané dovednosti aplikuje ve své pedagogické práci. Naplňovaná kompetence: kompetence k sebereflexi a k profesnímu rozvoji – aktivně se zajímá o možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), účastní se odborných kurzů, seminářů apod., aplikuje získané profesní znalosti a dovednosti ve své pedagogické práci. Indikátory: rozvíjí postoje a hodnoty, znalosti a dovednosti pedagogicko-psychologické, oborově didaktické, oborové i pracovněprávní, znalosti a dovednosti z oblasti moderních informačních technologií, přichází za kolegy i vedením školy – s návrhy, jak svůj osobní a profesní rozvoj sladit s úkoly a cíli školy.

Ve třídě nyní využívá interaktivní tabuli při skupinové práci s dětmi a notebook při individuální práci s dítětem. Činnosti s ICT technikou dokáže v rámci třídy naplánovat a zorganizovat. Naplňovaná kompetence: kompetence k realizaci výuky – využívá digitální technologie, didaktickou techniku a jiné pomůcky vedoucí k aktivnímu osvojení učiva.

Při tomto rozvojovém rozhovoru začínající učitelka obsáhla dvě kompetence, které na uvedeném příkladu vysvětlila.

Obrázek 23 Ukázka z profesního portfolia. Zdroj: autoři textu