Přeskočit na obsah

11.2.7  Rodičovská setkání

ŠkolaTyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učitelePodpora začínajícího učitele při spolupráci s rodiči
Seznámení s akcemi, které jsou v dané škole zavedeny na spolupráci s rodiči
Předání know-how školy
Podpora při přípravě schůzky s rodiči
Podpora a rozvoj potenciálu začínajícího učitele

Tento příklad je uveden z praxe základní školy a dokládá spolupráci učitelů s rodiči při hledání cesty k rozvoji žáka a zapojení rodičů žáků do života školy. V příkladu je popsán způsob, jak tuto zaběhnutou skutečnost školy předává uvádějící učitel začínajícímu kolegovi.

Rodičovská setkání – příklad kompetence k rozvoji školy

Spolupráce s rodinami žáků je v této škole jedním ze základních kamenů školního vzdělávacího programu, který je založen na principech Začít spolu.

Uvádějící učitel je garantem přenosu této tradice a předání know-how školy začínajícímu učiteli. Začínajícímu učiteli je oporou při přípravě schůzky s rodiči, při nastavení konkrétního plánu spolupráce s rodiči na daný školní rok a společně s ním vyhodnotí jednotlivé aktivity v rámci tohoto tématu. Dále zprostředkuje začínajícímu učiteli návštěvu některé své aktivity vedoucí ke spolupráci s rodiči. Nechá začínajícího učitele nahlédnout do svého profesního portfolia, které dokladuje realizované činnosti.

Pedagogové této školy navazují úzký kontakt s rodinou ještě před vstupem dítěte do školního života. Učitelé se setkávají s rodiči na přípravných schůzkách, na nichž je seznamují s programem školy, stylem a způsobem výuky. Na konci hlavních prázdnin probíhá akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s názvem Začít spolu od začátku, jejímž cílem je navázat s rodinou partnerský vztah a odbourat obavy budoucích prvňáčků z neznámého prostředí. Tato akce je vnímána rodičovskou veřejností i pedagogickým sborem jako velmi přínosná. Spolupráce školy s rodinami žáků pak pokračuje v průběhu celé školní docházky. Rodiče jsou zapojováni do chodu školy v roli asistentů přímo ve vyučování, v roli spoluorganizátorů nejrůznějších třídních i celoškolních akcí či v rolích vedoucích zájmových kroužků. Kromě společných třídních aktivů a konzultací mají možnost se účastnit v průběhu školní docházky svého dítěte tradičních rodičovských setkání.

Příklady některých témat rodičovských setkání

„O čem to u nás je?“ – určeno pro rodiče našich budoucích žáků

Představení školy rodičům, kteří uvažují o zápisu svých dětí do naší školy, představení programu školy, pedagogických metod využívaných ve vyučování, představení filozofie školy, péče o integrované žáky, péče o nadané žáky, školního života v průběhu školního roku.

„Do školy s lehkostí“ – určeno pro rodiče zapsaných prvňáčků

Setkání s rodiči na téma Jak mohu pomoci svému dítěti s nástupem do školy, grafomotorika, logopedie, předčtenářská gramotnost, předmatematické představy, desatero budoucího prvňáčka.

„Brzy budu školákem“ – určeno rodičům budoucích prvňáčků

Organizační záležitosti spojené s nástupem dítěte do základní školy – setkání rodičů s třídní učitelkou.

„Začít spolu od začátku“ – určeno rodičům a žákům budoucí 1. třídy

Setkání pro rodiče a žáky budoucí 1. třídy, kdy v dopoledních hodinách pracují rodiče s budoucí třídní učitelkou a speciálním pedagogem školy na vymezení pravidel školy, pravidel třídy, pravidel hodnocení a potřeby hodnoticích kritérií a v odpoledních hodinách spolu s dětmi prožijí společný čas strávený herními aktivitami ve škole, které mají navodit pocit důvěry ve školní prostředí a upevnit vztahy rodič – dítě a nastavit vztahy rodič – dítě – škola.

„Máme doma školáka“

Seminář je veden speciálním pedagogem školy a třídní učitelkou. Je určen všem, kteří hledají smysluplnou cestu, jak podpořit své dítě po dobu školní docházky, a to především v rozvoji sebehodnocení, přebírání zodpovědnosti, seznamování se s vlastními hranicemi výkonu a vnímání úspěšnosti.

„Dospělák jako průvodce dítěte“

Workshop, ve kterém se rodič dozví, jak se chovat při návštěvě vyučování, kdo je průvodce, na co dbát při vedení dětské skupiny, co jsou to centra aktivit, jak podpořit dítě ve vyučování rozvojem jeho samostatnosti, jak vést dítě ke strategiím, které si osvojí díky vlastní aktivitě, popisný jazyk, otevřené otázky.

„Kavárna“ – určeno pro rodiče 5. tříd

Setkání nad tématem přestupu žáků naší školy do nových škol, možnosti vhodných škol, studia na osmiletých gymnáziích, příležitosti a hrozby, na co dbát při výběru školy pro žáky s podpůrnými opatřeními, vzájemné sdílení rodičů o vybrané škole, výhody společného přestupu skupiny spolužáků na novou školu, historické zkušenosti z přestupu našich žáků na nové školy v minulých letech.

„Kavárna – gymnázia“ – určeno pro rodiče 5. tříd

Setkání nad tématem přestupu na osmiletá gymnázia, dny otevřených dveří, vyplnění přihlášky, zápisový lístek, představení gymnázií v Plzni, historické zkušenosti s přestupem našich žáků na gymnázia, přípravné kurzy.

Rozhovor uvádějícího učitele se začínajícím učitelem po aktivitě vedoucí ke spolupráci s rodiči žáků – příklady otázek:

 • Jaký je cíl schůzky?
 • Ano, tvým cílem je zhodnotit…
 • Jak sama sebe vnímáš jako učitele, který prohlubuje spolupráci s rodiči svých žáků?
 • Jaký je tvůj přínos?
 • Jak by ses ohodnotil/a na stupnici 0–10?
 • Které činnosti v této oblasti si nejvíce vážíš?
 • Čím si dokladuješ do svého portfolia tuto činnost?
 • Jak reagovali rodiče?
 • Jaký je přínos pro školu?
  • pro rodiče?
  • pro žáky?
  • pro kolegy?
  • pro tebe ve tvém profesním růstu?
 • Jak se ti daří naplňovat plán spolupráce?
 • Jakou to má pro tebe váhu? Můžeš mi to popsat?
 • Kolik ti to zabírá času?
 • V čem spatřuješ největší význam?
 • Co je pro tebe v této oblasti nejdůležitější?
 • Zrekapitulovat realitu (Je tedy pro tebe důležité… a největší význam dáváš…)
 • Kde cítíš ještě rezervu?
 • Kde je prostor pro zlepšení?

ŠKÁLA: Kde jsi, kde se cítíš na stupnici 0–10?

Kam se chceš posunout?

Co potřebuješ pro to, abys naplnila tuto dovednost na požadovanou úroveň?

Příklad škály:

●          Co plánuješ či navrhuješ ve svém plánu změnit?

●          Co navrhuješ změnit v přístupu?

Dále jsou uvedeny indikátory, které se vztahují k uvedenému příkladu a které rozvíjejí kompetence uvádějícího učitele:

Naplňované kompetence

Kompetence k rozvoji školy:

Podílí se na prezentaci a rozvoji školy.

 • Nabízí začínajícímu učiteli témata vhodná k podpoře spolupráce s rodiči a k objasnění pedagogických záměrů školy a učitelů.

Zapojuje rodiče dětí nebo žáků do života školy.

 • Nastaví se začínajícím učitelem plán spolupráce s rodiči na daný školní rok.

Kompetence k plánování profesního rozvoje a k pedagogickému plánování:

Podporuje a rozvíjí potenciál začínajícího učitele.

 • Klade rozvíjející otázky, pracuje s hodnoticí škálou.

Závěr

Předchozí řádky popisují a shrnují podstatu specifických kompetencí pro adaptační proces, které se skládají z řady dílčích a důležitých dovedností, vědomostí, návyků a v souhrnu jsou cennou, a domníváme se, že i nezbytnou součástí celkového vybavení uvádějícího učitele. Uvádějící učitelé každodenně odvádí mnoho kvalitní práce a zasluhují kromě jasného ocenění také nabídku inspirace a metodických podnětů.