Přeskočit na obsah

11.2.11 Zápis z ukázkové hodiny zkušeného učitele

ŠkolaZákladní škola
Přínos pro začínajícího učiteleZamyšlení nad tím, co si odnáší z ukázkové hodiny pro svou praxi

Tento příklad inspiruje k vytvoření zápisu z ukázkové hodiny, který může být využit při vzájemných návštěvách v hodinách kolegy, uvádějícího učitele apod.

Zápis z ukázkové hodiny

Zápis z ukázkové hodiny vytvořil tým pedagogů pověřený vedením školy, který měl k dispozici roční zkušenosti s využitím archu pro náslech – viz příklad 11. Při tvorbě zápisu z ukázkové hodiny se tým zaměřil na praktickou stránku zápisu, který by měl vést oba aktéry k dohodě nad oboustrannou zakázkou ještě před náslechem a poté vede hostujícího k zamyšlení nad tím, co si z hodiny odnáší pro svou praxi.

Se zápisy z ukázkových hodin za určité období pracuje vedení školy, zápisy slouží jako zpětná vazba, která je podkladem pro formulování vzdělávacích cílů pro další školní rok.

Zápis z ukázkové hodiny / její části

Mé jméno:

Jméno kolegy, u kterého jsem byl na náslechu:

Datum návštěvy hodiny:

Předmět:

Třída:

Účel mé návštěvy, který byl dohodnutý předem:

Např. kolega mě požádal o zpětnou vazbu k nové aktivitě, metodě práce, kterou zkouší. Nebo má kolega zakázku: Dávám dětem čas na odpověď, nebo příliš spěchám?

Které kritérium kvalitní výuky[1] bylo ukázkou podpořeno/rozvíjeno:

(Zvýrazněte nebo jinak označte, stačí jedno, ale i více je logické, jelikož se kritéria prolínají.)

  1. Děti se učí navzájem.
  2. Chyba je příležitostí k dalšímu učení.
  3. Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků.
  4. Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry.
  5. Učitel žákům umožňuje přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení.

Co jsem z ukázky získal pro sebe, pro svou pedagogickou praxi: Podpis hostujícího:


[1] Kritéria kvalitní výuky si stanovil společně celý pedagogický tým školy během workshopů vedených facilitátorem.