Přeskočit na obsah

11.1.1 Plán adaptace

ŠkolaMateřská škola s 11 třídami se zaměřením na EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
Přínos pro začínajícího učitelePřehled činností začínajícího učitele seskupený do jednotlivých měsíců
Snadná orientace v prvním roce učitelské praxe
Srozumitelný podklad pro sebereflexi

Níže uvedený příklad plánu adaptace je zpracován pro mateřskou školu (MŠ), která má 11 tříd. S ohledem na velikost školy je do podpory začínajícího učitele zapojen ředitel školy, zástupce ředitele, uvádějící učitel a případně další pedagogové či zaměstnanci školy, kteří se dle vymezených kompetencí podílejí na uvedení začínajícího učitele do života dané školy.

Škola je samostatným právním subjektem. ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) je zaměřen na EVVO, podporu zdravého životního stylu a čtenářskou pregramotnost s logopedickým programem preventivní péče v období předškolního věku. Součástí ŠVP PV jsou dílčí projekty školy, které specifikují zaměření školy. Doplňkový program školy vychází z významné spolupráce s místními organizacemi, spolky, zřizovatelem, základními školami a rodiči. Škola je součástí společenského a kulturního života obce, která ji zřizuje.

V plánu adaptace se čtenáři setkají s podporou začínajícího učitele jak při vlastním vzdělávacím procesu, tak při přípravě a realizaci dílčích projektů a doplňkového programu školy. Reflektivní část vymezuje nastavená pravidla a časový harmonogram pro všechny zúčastněné. Jejím cílem je průběžné ověřování výstupů v jednotlivých aktivitách, dále průběžné ověřování dovedností a kompetencí pedagoga souvisejících s vlastním vzdělávacím procesem a ostatními povinnostmi vyplývajícími z RVP PV a z toho vyplývající další podpora. Prokázání naplnění kompetence pedagoga je především v oblasti plánování a v evaluačních činnostech směrem k výsledkům vzdělávání. Výstup je pro ředitele školy podkladem k zařazení pedagoga do odpovídající platové třídy.

V prvním roce adaptačního období nemá začínající učitel přiděleny specifické úkoly vycházející z ročního prováděcího plánu či ŠVP PV. Doplňkový program školy realizuje začínající učitel za podpory uvádějícího učitele či dalších kolegů. Cílem finální konzultace všech účastníků podpory včetně začínajícího učitele je pomoc při nastavení plánu profesního rozvoje začínajícího učitele na další školní rok včetně pojmenování potřeb a další případné podpory.

Adaptační plán není dogmatický, ale jedná se o materiál, který plně akceptuje začínajícího učitele – především s ohledem na jeho individualitu a potřeby. Podpora je vnímána jako nabídka, která může být ve větším či naopak menším rozsahu. Uvádějící učitel je mentorem pro začínajícího učitele. Ze strany začínajícího učitele se očekává aktivita, která vytváří požadavek na podporu. Cílem není hospitační činnost vnímaná jako kontrola, ale reflexe v bezpečném prostředí, která podněcuje vnitřní motivaci a profesní rozvoj začínajícího učitele.

Začínající učitel je přijímán jako plnohodnotný článek celého týmu, který bude podpořen a zároveň může být i kvalitním přínosem v samém prvopočátku.

Cíle podpory pro začínajícího učitele:

seznámení s organizací vzdělávacího procesu, koncepcí školy v kontextu s jiným způsobem organizace, filozofií školy a hlavními strategickými cíli;

  • párové vzdělávání, plánování v týmu;
  • podpora profesního rozvoje pedagogů – plán profesního rozvoje, portfolio;
  • seznámení s dokumentací školy – ŠVP PV, postupné zaškolení k samostatné tvorbě třídního vzdělávacího programu (TVP) – stanovení cílů pro vlastní vzdělávání, metody a formy vzdělávání dětí předškolního věku, individualizace ve vzdělávacím procesu, sledování vzdělávacích pokroků u dětí včetně jejich záznamů, evaluační činnosti směřující k nastavení dílčích cílů, komunikace se zákonnými zástupci, práce v týmu;
  • získání potřebných praktických dovedností, samostatné plánování dle ŠVP PV, posílení odborných znalostí v oblasti metod, přístupů ve vzdělávání a výchově dětí předškolního věku, podpora jednotlivých kompetencí, aplikace v praxi;
  • individualizace vzdělávání v naší škole – pedagogická diagnostika, portfolio dítěte jako nástroj sledování vzdělávacích pokroků dítěte a nástroj formativního hodnocení;
  • spolupráce s rodinou – seznámení s nástroji, metodami, formami.

Náplň podpory uvádějícího učitele pro začínajícího učitele:

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle RVP PV včetně prací souvisejících s přípravou na vlastní vzdělávací proces – tvorba třídního vzdělávacího programu (TVP) dle ŠVP PV, sledování pokroků ve vzdělávání včetně záznamů a nastavení potřebných opatření, evaluační procesy směřující k reflexi vlastního vzdělávacího procesu a tím zajištění kvalitního vzdělávání s naplněním očekávaných konkretizovaných výstupů u dětí předškolního věku na konci vzdělávacího období. Spolupráce s rodinou, aplikace partnerských přístupů, zajištění odborného poradenství s ohledem na individualizaci ve vzdělávání směřující k maximální podpoře rozvoje osobnosti dětí s ohledem na jejich osobní maximum. Reflektování potřeb začínajícího učitele a posílení kompetencí dle společné reflexe.

Jméno, příjmení uvádějícího učitele: …………………………………………………………………

Jméno, příjmení začínajícího učitele: ……………………………………………………………….

Datum seznámení:                                                                                                                                                                                     

Podpisy zúčastněných: