Přeskočit na obsah

2.3 Použité zdroje

 • ALAN, J. Etapy života očima sociologa. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-044-6
 • ANDRYS, O. Podpora začínajících učitelů z pohledu České školní inspekce [online prezentace]. 2017 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.konference.nidv.cz/
 • CSANDOVÁ, E. Komparácia systémov uvádzania začínajúceho učiteľa do praxe v preprimárnom a primárnom prostredí. In KOHNOVÁ, J. a kol. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012, s. 189–197. ISBN 978-80-7290625-3
 • ČŠI. Mezinárodní šetření TALIS 2018: Zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol. Národní zpráva. Praha: ČŠI, 2020. ISBN 978-80-88087-41-0
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
 • Evropská komise / EACEA / Eurydice. Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy. Zpráva Eurydice. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015
 • GADUŠOVÁ, Z. a kol. Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-558-0643-3
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6
 • GAVORA, P. 2001. Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová. Pedagogika. 2001, 51(3), s. 352–368. ISSN 0031-3815
 • HANUŠOVÁ, S. a kol. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8889-4
 • CHUDÝ, Š. a P. NEUMEISTER. Začínajúci učiteľ a zvládanie disciplíny v kontexte 2. stupna základnej školy. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-250-5
 • JANÍK, T. a kol. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika. 2017, 67(1), s 4–26. ISSN 0031-3815
 • JUHAŇÁK, L., M. ŠMAHELOVÁ, K. ZÁLESKÁ a K. Trnková. Analytická zpráva ze studie systémů podpory začínajících učitelů. Praha: NIDV, 2018
 • JUKLOVÁ, K. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-266-9
 • KALHOUS, Z. a F. HORÁK. K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika. 1996, 46(3), s. 245–255. ISSN 3330-3815
 • KEARNEY, S. Understanding beginning teacher induction: A contextualized examination of best practice. In: Cogent Education [online]. 2014, [cit. 2018-09-04]. Dostupné z: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2014.967477
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., H. HORKÁ a L. CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7895-6
 • LAMPERTOVÁ, A. Adaptačný program pre začínajúceho učiteľa – pomoc alebo povinnosť? In: KOHNOVÁ, J. a kol. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlo-va v Praze – Pedagogická fakulta, 2012. s. 179–187. ISBN 978-80-7290-625-3
 • LAZAROVÁ, B. Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika. 2010, 60(3-4), s 59–69. ISSN 0031-3815
 • LISNER, L. Mentoring jako forma profesní podpory začínajícího učitele (zkušenosti z projektu EFFeCT) [online prezentace]. 2017 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.konference.nidv.cz/
 • LOMNICKÝ, I. a kol. Teoretická východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha: Verbum Praha, 2017. ISBN 978-80-87800-40-9
 • LUKAS, J. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika [online]. 2007, 57(4), s. 364–379 [cit. 2018-07-15]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1260&lang=cs
 • LUKAS, J. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika [online]. 2008, 58(1), s 36–49. [cit. 2018-07-15]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1174&lang=cs
 • MAGOVÁ, L. a kol. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum Praha, 2016. ISBN 978-80-87800-28-7
 • MAREŠ, J. a kol. Učitelé a jejich problémy. Pedagogika. 1991, 41(3), s. 257–268. ISSN 0031-3815
 • OECD. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, Paris: TALIS, OECD Publishing, 2019. Dostupné z https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en
 • PÍŠOVÁ, M. a S. HANUŠOVÁ. Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika. 2016, 66(4), s. 386–407. ISSN 0031-3815
 • PÍŠOVÁ, M. Novice teacher. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. ISBN 80-7194-205-7
 • PÍŠOVÁ, M., K. DUSCHINSKÁ a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-518-8
 • PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. NAJMONOVÁ. Analysis of educational situations as a way of formation novice teachers’ competences. INTED2018: Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018, s. 4384–4391. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné též v online verzi: doi 10.21125/inted.2018.0851
 • PROKEŠOVÁ, L. Učitel základní školy a jeho problémy při nástupu do praxe. In: KOHNOVÁ, Jana. Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: Sborník referátů z mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2000. s. 205–209. ISBN 80-7290-036-6
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3., přepr. a aktual. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-047-X
 • PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2
 • PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Pra-ha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6
 • SMITH, M. T. a R. M. INGERSOLL. What Are the Effects of Induction and Mentoring on Beginning Teacher Turnover? American Educational Research Journal [online]. 2004, 41(3), 681–714 [cit. 2018-07-15]. Dostupné z: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=gse_pubs
 • SPILKOVÁ, V. Východiska vzdělávání učitelů primárních škol. Pedagogika. 1996, 46(2), 135–146. ISSN 0031-3815
 • Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
 • SZIMETHOVÁ, M. a A. WIEGEROVÁ. Postavenie začínajúceho učiteľa v legislatívnom rámci vybraných Európskych krajín. In KOHNOVÁ, J. (ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. s. 165–172. ISBN 978-80-7290-625-3
 • ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. ISBN 80-210-0944-6
 • ŠIMONÍK, O. Několik poznámek k problematice praktické přípravy v pregraduálním učitelském studiu. In: JANÍK, T. (ed.). Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno: PdF MU, 2002. s. 92–95. ISBN 80-86633-01-2
 • ŠVAŘÍČEK, R. Zkoumání konstrukce identity učitele. In Švaříček, R., K. ŠEĎOVÁ a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 335–355. ISBN 978-80-262-0644-6
 • ŠVAŘÍČEK, R. Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. PEDAGOGIKA.SK, 2011, 2(4), s. 247–274. Dostupné z:
 • https://www.researchgate.net/publication/272622288_Zlomove_udalosti_pri_vytvareni_profesni_identity_ucitele [cit. 10-09-2018]
 • ŠVAŘÍČEK, R. a K. ŠEĎOVÁ. Využití videa při podpoře profesního rozvoje učitelů. In: ŠEĎOVÁ, K. a kol. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 65–85. ISBN 978-80-210-8462-9
 • ŠVEC, V. Pedagogika mezi teorií a praxí. In PROKOP, J. a M. RYBIČKOVÁ (ed.). Proměny pedagogiky. Sborník příspěvků z 13. konference ČPdS. Praha: UK PedF, 2005, s. 75–85. ISBN 80-7290-226-1
 • TMEJ, K. Uvádění začínajících učitelů základních a středních škol do praxe. Praha: SPN, 1980. ISBN 14-586-80
 • TOMKOVÁ, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018. ISBN 978-80-7290-982-7
 • TRNKOVÁ, K. a S. SÝKORA. Srovnávací analýza systémů uvádění začínajících učitelů. Brno: NIDV, 2017 (nepublikováno)
 • URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese, aktuální analýza. Liberec: Technická Univerzita v Liberci – Fakulta pedagogická, 2005, ISBN 80-7083-942-2
 • VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4
 • VÍTEČKOVÁ, M. Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7
 • VÍTEČKOVÁ, M., Z. GADUŠOVÁ a M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. Novices’ and trainee teachers’ perspectives on the application of knowledge in practice. In: HOUŠKA, M., I. KREJČÍ a M. FLÉGL. Efficiency and Responsibility in Education 2014: 11th international conference: procee-dings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s. 869–877. ISBN 978-80-213-2468-8
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ a E. STRANOVSKÁ. Identifying novice teacher needs – the basis for novices‘ targeted support. ICERI2016 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2016, s. 731–738. ISBN 978-84-617-5895-1. Dostupné též v online verzi: doi 10.21125/iceri.2016.0772
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ. Teacher Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational research. 2014, 2(12), s. 1131–1137. ISSN 2327-6150. Dostupné též v online verzi: doi 10.12691/education-2-12-1
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z.z., o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z., o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 79/1977 Sb., o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
 • Vyhláška Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 80/1977 Sb., o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
 • WERNEROVÁ, J. Hodnocení profesní přípravy studentů učitelství a jejich postoje k profesi. E-PEDAGOGIKUM. 2013, (1)3, s. 24–37. ISSN 1213-7758
 • Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch