Přeskočit na obsah

11.2.15  Profesní portfolio

ŠkolaZákladní škola, Praha 2, Londýnská 34
Přínos pro začínajícího učitelePráce s profesním portfoliem
Profesní rozvoj
Dokládání důkazů pro naplnění jednotlivých kompetencí začínajícího pedagoga

Následující ukázka přináší práci s profesním portfoliem, jež zahrnuje příklady dokumentů, které dokladují naplnění profesních kompetencí učitele.

Dále je uveden příklad podpory ze Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kde jsou pro inspiraci uvedeny tři ze sedmi oblastí profesních kompetencí. Následuje ukázka profesních závazků v rámci plánů osobního profesního rozvoje, včetně osnovy pro vedení rozhovoru při setkání nad portfoliem z let 2016 a 2017.

Profesní portfolio a konkrétní příklady z praxe, včetně komentáře

Učitel by měl vždy vědět, co je důvodem pro zařazení konkrétního dokumentu nebo dokladu do profesního portfolia, proč jej zařazuje do portfolia a jak dokládá úroveň naplnění určité dovednosti, znalosti nebo kompetence. Je vhodné opařit jednotlivé doklady v portfoliu datem.

Pokud bychom měli jmenovat příklady jednotlivých dokladů tvořících profesní portfolio, je možné odkázat na následující výčet, který je však pouhým námětem a inspirací. Je zjevné, že pedagogická realita nabízí nepřeberné množství dalších vhodných a možných podkladů vyplývajících z jiných situací ve vzdělávacím procesu a taktéž relevantně zařaditelných do portfolia.

Příklady dokumentů tvořících profesní portfolio:

Doklady o:
efektivním využívání didaktické techniky;
tvorbě učebních pomůcek;
tvorbě výukových materiálů pro žáky;
práci ve školním týmu;
podílu na školních projektech a projektových dnech;
zařazování mezipředmětových vztahů ve výuce;
využívání inovativních metod při výuce;
používaných vyučovacích a vzdělávacích metodách vzhledem ke stanovenému cíli;
plánování práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
využívání sebehodnocení učitele, reflexe pedagogického procesu pro další plánování;
vzájemných hospitacích;
spolupráci uvnitř předmětového sdružení, nebo s kolegy jiných aprobací;
průběžném a dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, obecné a oborové didaktiky;
rozvoji v oblasti cizího jazyka;
vzdělávání v oblasti ICT a aplikací, které škola využívá…

Konkrétní příklad práce s plánem profesního rozvoje

Níže naleznete příklad podpory ze Základní školy, Praha 2, Londýnská 34, kde jsou pro inspiraci uvedeny tři ze sedmi oblastí profesních kompetencí. Jednotlivé kompetence (první sloupec) tvoří soustavu, která popisuje ideálního pedagoga školy. Je dobře opětovně připomenout, že cílem není, aby všichni pedagogové měli rozvinuty dané kompetence na sto procent. Cílem je dosáhnout stavu, kdy učitelé přemýšlí nad svým profesním působením a zvažují, co by jim mohlo pomoci (rozvoj v určité oblasti), aby v rámci vzdělávacího procesu dosáhli lepšího působení na žáky. Jak kompetence, tak deskriptory – tj. jak se pozná, že pedagog danou kompetenci naplňuje (druhý sloupec) – jsou výsledkem široké diskuze v rámci pedagogického sboru nad tím, co se očekává od pedagogů působících na Londýnské. Ve třetím sloupci jsou autentické záznamy sebehodnocení začínající kolegyně, která na škole působí druhým rokem. Při motivačním setkání nad portfoliem pedagoga s vedením školy jsou odpovědi rozebírány, resp. korigovány například na základě záznamů z hospitací, podnětů uvádějícího učitele apod.

   Ukázka z profesního portfolia – plánování výuky.    Ukázka z profesního portfolia – prostředí pro učení.    Ukázka z profesního portfolia – procesy učení.

Následuje ukázka profesních závazků v rámci plánů osobního profesního rozvoje, včetně osnovy pro vedení rozhovoru při setkání nad portfoliem z let 2016 a 2017. Závazky jsou ve dvou oblastech: v profesní oblasti (vztah k výše uvedeným kompetencím) a v oblasti informačních technologií, která je nedílnou součástí dovedností pedagogů. Očekávaná úroveň dovedností v oblasti ICT se u různých pedagogů poměrně dost liší. Jiné očekávání je u paní vychovatelky školní družiny v důchodovém věku a jiná očekávání jsou u učitelů předmětu ICT. Své závazky navrhuje pedagog, následně proběhne při setkání nad portfoliem diskuze o nich, jejímž výsledkem může být jejich jistá úprava (zohledňují se potřeby školy); viz komentář k profesním závazkům. Výsledkem debaty může být například i to, co může vedení školy učinit pro naplnění závazků pedagoga, jak mu může pomoci. Při následném setkání v příštím školním roce dochází k reflexi, zda došlo k naplnění závazků, co to přineslo žákům, rodičům, kolegům, a v profesním portfoliu pedagoga by měl být k nalezení doklad, prokazující naplnění závazků. Mějme na paměti, že mohou nastat objektivní důvody, proč k naplnění závazků nedošlo (nemoc, složitá rodinná situace), což by se ale nemělo opakovat, případně může být závazek dlouhodobější. Příkladem může být získání specializace v pedagogice nebo rozšíření odborné způsobilosti o další předmět.

   Ukázka z profesního portfolia – závazky.

Tyto otázky mají všichni pedagogové k dispozici před zahájením setkání, která probíhají v březnu a dubnu daného školního roku. Většina pedagogů si otázky vyplní předem a následně dochází při setkání k doplnění. Není však na závadu, pokud k vyplnění dochází až při samotném setkání.