Přeskočit na obsah

11.5.2 Adaptační plány pro různé skupiny začínajících učitelů

ŠkolaKonzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41
Přínos pro začínajícího učiteleUsnadnění orientace v oblastech (tématech), s nimiž je potřeba se seznámit
Získání přehledu plánovaných schůzek s vedením školy a s uvádějícím učitelem

Příklad uvádí tzv. třístupňový model adaptačního plánu, který zahrnuje plán pro začínajícího učitele v prvním i druhém roce praxe a také adaptační plán pro pedagogy po dlouhodobém přerušení pedagogické práce. Soupisy činností, které čekají tyto pedagogy, jsou přehlednými plány úkolů včetně termínů a odpovědností.

V předchozím školním roce se v naší škole sešlo více personálních změn najednou. Nastupovali dva pedagogové – absolventi, další dva byli ve druhém roce své praxe a zároveň se vracely z mateřské dovolené tři pedagožky.

Bylo proto třeba věnovat pozornost způsobu podpory poskytované těmto pedagogům, a to tak, aby vyhovovala specifickým potřebám každé ze tří skupin. Tento způsob podpory můžeme nazvat jako „třístupňový“ model.

Jako první uvádíme adaptační program pro začínající učitele, který je možné využít také pro učitele, kteří ještě neukončili své vzdělání, ale již nastoupili na zkrácený pracovní úvazek do školské praxe.

V tabulce je uveden soupis činností, které čekají začínajícího pedagoga v průběhu prvního roku praxe, dále je uveden termín, do kdy je potřeba danou aktivitu splnit a kdo z pracovníků školy je za plnění tohoto programu odpovědný. Splnění dané činnosti je potvrzeno podpisem odpovědné osoby v příslušné kolonce.

Důležité je zmínit, že adaptační program vždy dostává v tištěné podobě jak začínající učitel, tak jeho uvádějící učitel, a to na společné schůzce hned v den nástupu do zaměstnání. Tuto schůzku svolává a vede ředitel školy. Cílem je seznámit vzájemně začínajícího a uvádějícího učitele, provést je adaptačním programem a sdělit představu o způsobu jeho naplňování.

Adaptační program je uložen také u hospodářky/personalistky školy.

   Adaptační program

Učitel ve 2. roce výuky na naší škole a uvádějící učitel:

  • společně se domlouvají na násleších ve výuce s následným rozborem, náslechy zapisují do třídní knihy; diskutují o otázkách spojených s výukou;
  • společně plánují možnosti profesního rozvoje začínajícího učitele;
  • spolupodílejí se na přípravě obsahu individuálních pohovorů / třídních schůzek;
  • konzultují průběžné hodnocení, prospěch a chování žáků, diskutují případné otázky či náměty.

Třetí stupeň podpory je věnován pedagogům (v tomto případě pedagožkám) vracejícím se do učitelské praxe po delší prodlevě – v tomto případě se jednalo o návrat z rodičovské nebo mateřské dovolené.

Tyto učitelky již nemají přiděleného uvádějícího učitele. Jejich adaptační program se zaměřuje spíše na novinky, změny a podobně, které nastaly v době jejich nepřítomnosti v dané škole.

Adaptační program je předán přímo danému učiteli, který rovněž odpovídá za jeho naplňování.

   Adaptační program