Přeskočit na obsah

11.1.9 Adaptační program a plán adaptace

Škola54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učiteleJasný popis způsobu spolupráce s uvádějícím učitelem
Uvedení forem podpory začínajícího učitele i jeho povinností

Tento plán adaptace je založen na vzájemné spolupráci začínajícího a uvádějícího učitele, je to i jeden z důvodů, proč se v praxi osvědčil. Ukázka rovněž přináší soupis povinností obou kolegů i možnosti podpory začínajícího učitele při vstupu do učitelské praxe. Plán se zároveň věnuje učitelům přicházejícím z jiných škol.

Adaptační program

Pro absolventa (začínajícího) učitele

 • každému začínajícímu učiteli musí být přidělen uvádějící učitel,
 • uvádějící učitel je volen tak, aby ze své letité pedagogické praxe mohl předávat potřebné množství zkušeností,
 • začínající učitel má vedle povinnosti absolvovat během školního roku 5 náslechů možnost navštívit po domluvě s uvádějícím učitelem další náslechy u svých kolegů,
 • uvádějící učitel vykonává dle potřeby náslechy u začínajícího učitele, aby zjistil jeho potřeby,
 • uvádějící učitel se v prvním roce schází se začínajícím učitelem min. 1x za 14 dní, v dalších dvou letech dle potřeby, avšak minimálně 8x rok,
 • uvádějící učitel vede začínajícího učitele metodicky a odborně tak, aby maximálně využil jeho dispozic,
 • uvádějící učitel ve spolupráci s ředitelkou školy nebo se zástupkyní ředitelky navrhuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a jiná opatření.

Pro učitele přecházejícího z jiné školy

 • každému učiteli, který nově přichází na pracoviště, musí být přidělen uvádějící učitel – uvádějící učitel seznámí nové učitele s organizací a komunikačními mechanizmy školy,
 • uvádějící učitel vede dle potřeby učitele metodicky a odborně,
 • uvádějící učitel vykonává dle potřeby náslechy u nového učitele,
 • uvádějící učitel se schází s novým učitelem 2 měsíce 1x za 14 dní, poté dle potřeby,
 • uvádějící učitel ve spolupráci s ředitelkou školy nebo se zástupkyní ředitelky navrhuje DVPP a jiná opatření.

Časový plán adaptace

Srpen

 • seznámení s novým prostředím, kolegy,
 • úvazek, podílení se na vypracování třídního vzdělávacího programu (TVP),
 • seznam pomůcek a potřeb ve třídě,
 • přidělení provozních povinností,
 • směrnice školy, školská legislativa,
 • spolupráce se zaměstnanci.

Září

 • vedení základní pedagogické dokumentace,
 • plánování vzájemných hospitací, spolupráce s uvádějící učitelkou, spolupráce s dalšími pedagogy, náslechy 2x za měsíc (7,45–9,30),
 • systém příprav na řízené činnosti – konzultace stručných příprav.

Říjen

 • ovlivňování vztahů mezi učitelem a dětmi, mezi dětmi – konzultace 2x za měsíc,
 • uplatňování individuálního přístupu k jednotlivým dětem, respektování specifických vývojových poruch.
 • Listopad
 • odborné časopisy, literatura, možnosti dalšího vzdělávání – doporučení stěžejní literatury, diagnostické listy dětí, výchovný poradce, konzultace,
 • práce s pedagogickou dokumentací, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • vzájemné hospitace s kolegy – 2x náslech u jiné učitelky než uvádějící.

Prosinec

 • analýza aktuálních problémů, rodinného prostředí žáků, vedení dílen, třídní schůzky,
 • plánování mimoškolní činnosti.

Leden

 • zpracování hodnocení třídy – evaluace vlastní práce a výsledků třídy.

Únor

 • rozvoj komunikačních dovedností dětí,
 • plánování zpětné vazby pro učitele – hodnocení od dětí, rodičů, kolegů.

Březen

 • kontrola vedení třídní knihy,
 • způsoby řešení problémových situací,
 • plánování výletů / exkurze+ zajištění.

Duben

 • individuální přístup k žákům.

Květen

 • evaluace pedagogické dokumentace.

Červen

 • hodnocení vlastní práce,
 • plán na další rok, konzultace záměrů s vedením školy, vlastní podíl na vytváření nabídky školy,
 • hodnocení uvádějícím učitelem.

Časová osa je pro uvádějící učitele orientační, důležité je obsáhnout všechny body.

Povinnosti uvádějícího učitele – o plnění jednotlivých bodů vede pravidelné písemné záznamy.

Hodnocení adaptace

Na konci školního roku proběhne schůzka všech nových učitelů a uvádějících učitelů, na které účastníci, spolu s vedením školy, zhodnotí výsledky adaptačního programu a doporučí změny pro příští období. Adaptační program je doporučen začínajícímu učiteli na dobu 3 let. Učiteli, který přechází z jiné školy, nebo se vrací po mateřské dovolené, je doporučen na min. 1. rok.