Přeskočit na obsah

11.1.4  Rozvojový rozhovor – využití poznatků ze semináře

Škola Mateřská škola
Přínos pro začínajícího učitele Propojení dovedností učitele získaných v rámci seminářů s konkrétními činnostmi při práci s dětmi
Příprava na rozvojový rozhovor

Tento příklad se rovněž zaměřuje na rozvoj kompetencí začínajícího učitele a ukazuje na důležitost využití nabytých vědomostí a dovedností učitelů mateřských škol při práci s dětmi. Přináší jednu z mnoha inspirací, jak je možné získané dovednosti aplikovat do učitelské praxe. Zároveň ukazuje na potřebnost sdílet toto téma v rámci rozvojových rozhovorů vedených s ředitelkou školy.

Začínající učitelka se zúčastnila semináře na téma Chemické pokusy pro děti v mateřské škole. Tato oblast je pro ni novinkou, chtěla si rozšířit své pedagogické dovednosti. Při rozvojovém rozhovoru s vedením školy předložila osvědčení ze semináře a fotodokumentaci z využití získaných poznatků a dovedností při práci s dětmi v mateřské škole.

Prokázala tím, že získané poznatky smysluplně využívá a plánuje do vzdělávacího programu třídy a komplexně promýšlí obsah učiva ve všech souvislostech. Naplňovaná kompetence: kompetence k plánování výuky – vybírá smysluplný obsah učiva, promýšlí jeho návaznost, komplexnost a provázanost.

Využívá zajímavé a poutavé metody a formy vzdělávání, aktivizuje děti, využívá jejich zájem – vnitřní motivaci. Zvládá organizaci třídy, pracuje s větší i menší skupinou dětí. Naplňovaná kompetence: kompetence k realizaci výuky – používá pestrou škálu metod a postupů vedoucích k naplňování stanovených cílů, s důrazem na aktivní učení žáků. Indikátory: vytváří učební situace, v nichž žáci využívají dosavadní znalosti a zkušenosti, pracují s různými zdroji informací, včetně moderních didaktických technologií, a aktivně se podílejí na tvorbě nových poznatků. Předkládá informace a příklady nad rámec základního učiva.

Aktivně se zajímá o možnosti dalšího vzdělávání, vyhledává semináře, které rozšiřují její znalosti. Získané poznatky využívá v praxi, obohacuje tak svoji pedagogickou činnost. Naplňovaná kompetence: kompetence k sebereflexi a k profesnímu rozvoji – aplikuje získané profesní znalosti a dovednosti ve své pedagogické práci.

Na základě zdokumentované situace učitelka obsáhla tři kompetence.

Obrázek 22 Využití poznatků ze semináře. Zdroj: autoři textu.