Přeskočit na obsah

11.1.3 Rozvojový rozhovor – komunikace s rodiči

Škola Mateřská škola
Přínos pro začínajícího učitele Ukázka komunikace s rodiči
Doložení a uplatnění potřebných kompetencí začínajícího učitele v praxi

Příklad se zaměřuje na rozvoj kompetencí začínajícího učitele a přináší ukázku komunikace s rodiči dětí předškolního věku a způsob, jak je možné efektivně řešit případné nejasnosti. Zároveň se na tomto příkladu projevují potřebné kompetence začínajícího učitele, které mají přesah až do pozitivně laděného rozvojového rozhovoru s ředitelkou školy.

Učitelka z mateřské školy zdokumentovala e-mailovou komunikaci s rodiči dítěte ze své třídy. Doklad si založila do svého portfolia. Při rozvojovém rozhovoru na konci školního roku ho předložila a hovořila o všech souvislostech, o tom, co e-mailu předcházelo i co následovalo.

Doložila tím, že dokáže dítě hodnotit a posuzovat individuálně, s porozuměním k jeho potřebám a osobnostnímu založení, uvažuje o něm a plánuje svoje pedagogické působení v zájmu dítěte. Naplňovaná kompetence: kompetence k plánování výuky – plánuje diferencovaně, s ohledem na individuální potřeby žáků.

Snaží se o vytváření a zachování dobrého a bezpečného klimatu ve třídě, podporuje dobré a zdravé vztahy mezi dětmi. Naplňovaná kompetence: kompetence k realizaci výuky – podporuje formování bezpečného klimatu a rozvíjí pozitivní vztahy mezi žáky.

Umí individuálně hodnotit děti, zná jejich silné a slabší stránky. Naplňovaná kompetence: kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání – hodnotí individuálně, sleduje silné stránky žáka.

Prokazuje tím schopnost profesionálně komunikovat s rodiči dítěte a nabídnout jim radu a další spolupráci. Naplňovaná kompetence: kompetence komunikativní a sociální – zvládá komunikaci a jednání s rodiči žáků. Indikátory: poskytne zákonným zástupcům žáka konzultaci k otázkám výchovy a vzdělávání, je v pravidelném kontaktu s rodiči žáků, průběžně je informuje o pokrocích žáka, o vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/školy, a to prostřednictvím osobních setkání, písemnou i elektronickou formou, pokud je to možné.

Při tomto rozvojovém rozhovoru paní učitelka obsáhla čtyři kompetence, které vysvětlila na tomto jednom příkladu.

Obrázek 21 Komunikace s rodiči. Zdroj: autoři textu.