Přeskočit na obsah

9.5 Seznam použité literatury

ŠNEBERGER, Václav. Výcvik interních mentorů. Ostrava: Repronis, 2012, 24 s. ISBN 978-80-7329-333-8

PODANÁ, Radoslava. Koučování pro manažery. Praha: Grada, 2012. 109 s. ISBN: 978-80-247-4519-0.

BRUMOVSKÁ, Tereza, SEIDLOVÁ – MÁLKOVÁ, Gabriela. Mentoring: Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha: Portál, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7367-772-5.

Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému, 2014, výstup projektu Kariéra, nevydáno.

Prirucka_Supervize. Supervize | Stránky pro supervizory a supervidované [online]. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.supervize.eu/wp-content/uploads/prirucka_supervize

MATOUŠEK, Oldřich. 2008. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál. ISBN 9788073673680.

Co je supervize | Supervize. Supervize | Stránky pro supervizory a supervidované [online]. [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: https://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/

MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN isbn80-7178-548-2.