Přeskočit na obsah

1.6.2 Otázky začínajícího učitele

Co je to adaptační období?   

Jedná se o období, kdy se bude začínající učitel seznamovat s reálným prostředím pedagogické praxe. Je příležitostí pro podporu jeho profesního rozvoje. Zároveň je obdobím průvodcovství a systematické pomoci.  
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období.  

Co nového mě jako začínajícího učitele čeká v adaptačním období?  
Spousta práce, propojování teoretických znalostí získaných v přípravném studiu s praktickými zkušenostmi, seznámení s provozem dané školy a k tomu uspokojení z dobře odvedené práce a tým, který začínajícího učitele provede, podpoří v prvních dvou letech praxe.   
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období.  

K čemu slouží plán adaptace?   
Je stěžejním vodítkem pro systematickou, smysluplnou a především efektivní spolupráci mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy, a to díky vymezení oblastí vhodných k profesnímu rozvoji začínajícího učitele.   
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období.  

Co všechno bych měl znát o škole, ve které budu pracovat?  
Běžnou praxí bývá, že základní informace o škole nalezne začínající učitel na webových stránkách školy a zároveň při podpisu smlouvy je vedením školy nabídnut k prostudování ŠVP, popřípadě další dokumentace školy, která souvisí s její filozofií či zaměřením.  
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období – první fáze adaptačního období – fáze přípravná. 

Kdo bude mojí oporou?  
Vedení školy určí pro začínajícího učitele jeho uvádějícího učitele, který mu v prvních dvou letech, případně i v dalším období, zajistí a poskytne účinnou pomoc a podporu. Pomůže mu při seznamování se se všemi aspekty života školy, při vlastní pedagogické činnosti i při všech souvisejících aktivitách a povede jeho první kroky ve škole odpovídajícím a respektujícím způsobem.  
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období. 

Proč je sebereflexe nezbytná a jak může ovlivnit můj další profesní život?  
Vlastní bilancování pedagogické činnosti je podkladem pro kvalitnější plánování, které však souvisí s řadou dovedností, každého pedagoga. Na začátku profesní dráhy je odrazovým můstkem kompetenční rámec získaný prostřednictvím vlastního studia a jeho podoba se mění a zkvalitňuje získáváním zkušeností a stálou sebereflexí. 
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí.  

Jaké metody pro hodnocení svých kompetencí mohu využít?  
Jednou z významných metod je profesní portfolio, které je souborem dokladů a které odhaluje u pedagoga slabé, ale i silné stránky a ukazuje další směr v profesní dráze. Doklady jsou výstupem jeho vlastní pedagogické praxe a zároveň důkazem úrovně dosažených kompetencí, kterými pedagog disponuje. Další vhodnou metodou může být hospitace uvádějícího učitele v hodině začínajícího učitele.   
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí.  

Měl by učitel klást důraz pouze na rozvoj svých dovedností nebo i na vlastní osobnostní růst?  
Profesní a osobnostní růst jsou dvě rovnocenné složky sebevzdělávání učitele. Základem cíleného profesního růstu učitele je sebereflexe a znalost svých silných i slabých stránek. Tak může učitel zároveň rozvíjet svoji osobnost a zvyšovat svoji odbornost. To pak zajistí efektivnější aplikaci získaných dovedností do pedagogické praxe a komplexní kvalitativní růst začínajícího učitele.  
Více informací naleznete v kapitole: Kompetenční profil začínajícího učitele.  

Jak moc je pro učitele důležité plánování?  
Je zcela zásadní, aby učitel věděl, jaké žáky učí a co je chce či potřebuje naučit. Proto si musí umět stanovit odpovídající cíl, naplánovat formy, metody a prostředky, kterými chce svých cílů dosáhnout, a způsob, jak dosažení cíle vyhodnotí. Základními vzdělávací plány školy jsou školní vzdělávací programy. Začínající učitel by se měl s těmito plány seznámit a pracovat s nimi.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů – Podpora v plánování a přípravě na výuku.  

Jak mi může uvádějící učitel pomoci plánovat a připravovat se na výuku?  
Pro začínajícího učitele je důležité seznámit se se systémem plánování v konkrétní škole, a to jak na úrovni školy (ŠVP), tak ve třídě (přípravy). V oblasti plánování je proto spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele obzvlášť významná, protože se tak lépe a rychleji zapojí do práce celého pedagogického týmu školy.   
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů – Podpora v plánování a přípravě na výuku.  

Jako začínající učitel mám nápad, zájem o spolupráci, specifické otázky a nevím na koho se obrátit?  
Obraťte se především na uvádějícího učitele, pomoci vám v různých oblastech mohou i další kolegové. 
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období – Druhá fáze adaptačního období – fáze realizační, příklad z praxe „S čím za kým nebo na co nezapomenout“.  

Jakým způsobem mohu získat zpětnou vazbu ke své pedagogické práci?   
Zpětnou vazbu získá učitel vlastní reflexí. Dalšími možnými nástroji je párové vzdělávání, návštěva v hodině za účasti uvádějícího učitele a v samotném důsledku jsou informací vlastní výsledky vzdělávání žáků.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí.  

Jaké jsou další úkony učitele vedle samotné výuky?  
Součástí vlastního vzdělávání žáků je řada dalších aktivit, která je spojena se spoluprací školy s dalšími institucemi, s programem školy jako takovým, s komunikací se zákonnými zástupci, s prezentací školy na veřejnosti a s řadou dalších aktivit, které můžeme společně označit jako aktivity, které jsou nedílnou součástí „života školy“.  
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období.  

K čemu slouží kompetenční profil začínajícího učitele?   
Kompetenční profil vymezuje úzkou část všech učitelských kompetencí. V manuálu pracujeme se specifickými kompetencemi a částmi kompetencí, které začínající učitel využije právě v rámci adaptačního období. Jejich vymezení je důležité pro jejich cílený a plánovitý rozvoj.  
Více informací naleznete v kapitole: Kompetenční profil začínajícího učitele.  

Jak moc je důležité, abych na konci adaptačního období dosáhl plně všech kompetencí uvedených v kompetenčním profilu?  
Kompetence nejsou nastaveny nijak závazně ani v přesně dané úrovni. Jedná se o nabídku inspirace pro spolupráci mezi hlavními aktéry adaptačního období a pro cílený profesní rozvoj začínajícího učitele.  
Více informací naleznete v kapitole: Kompetenční profil začínajícího učitele.  

Jakými metodami může uvádějící učitel podpořit můj profesní rozvoj?  
Možností pro podporu je celá řada, například se může jednat o přípravu plánu profesního rozvoje, hospitační činností, spoluprací s prvky mentoringu, supervizí, spoluprací při vedení profesního portfolia.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů.  

K čemu je dobré, aby uvádějící učitel prováděl v mých hodinách hospitaci?  
Správně uchopená hospitace má důležitou funkci podporující, vedoucí k sebereflexi a sebehodnocení hospitovaného a k jeho profesnímu růstu.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí – Metoda hodnocení – hospitace (návštěva v hodině). 

Co všechno mohu očekávat od hospitací uvádějícího učitele ve svých hodinách?  
Rozhodně se nejedná o kontrolní činnost. Smyslem hospitační činnosti uvádějícího učitele je poskytnout zpětnou vazbu na pedagogické a didaktické působení začínajícího učitele a nasměrovat jej k rozvoji potřebných kompetencí.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů – Hospitace a náslechy ve vyučovacích hodinách.  

Jaký je rozdíl mezi hospitací a náslechem?  
Hospitace probíhá podle stanovených pravidel dané školy a zahrnuje rovněž hodnoticí zpětnou vazbu. Náslech naopak nabízí začínajícímu učiteli nehodnoticí zpětnou vazbu, rekapituluje průběh hodiny.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů – Hospitace a náslechy ve vyučovacích hodinách.  

Jak vlastně můžeme vzájemně sdílet informace s ostatními kolegy ve škole?  
Považujeme za vhodné, aby informace sdíleli se začínajícím učitelem jak uvádějící učitel a vedení školy, kteří se na spolupráci s ním budou podílet nejvíc, ale i ostatní pedagogové. Jedná se o komunikaci a týmovou spolupráci v rámci předmětových sdružení, při přípravách školních akcí a projektů, i při běžné pracovní součinnosti.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu začínajících učitelů – Sdílení.