Přeskočit na obsah

1.6.3 Otázky uvádějícího učitele 

K čemu slouží plán adaptace?   
Je stěžejním vodítkem pro systematickou, smysluplnou a především efektivní spolupráci mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy, a to díky vymezení oblastí vhodných k profesnímu rozvoji začínajícího učitele.   
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období.  

Jaké dovednosti se ode mě jako uvádějícího učitele očekávají?  
V manuálu vymezujeme nezbytné kompetence uvádějícího učitele. Jsou definovány právě k činnostem v průběhu adaptačního období a jedná se o úzkou část všech kompetencí, jimiž zkušený učitel disponuje. 
Více informací naleznete v kapitole: Kompetenční profil uvádějícího učitele.  

Z jakého důvodu bych se měl zabývat mentoringem a supervizí?  
V textu se zaměřujeme na bližší seznámení s mentoringem a supervizí, protože je považujeme za vhodnou podporu činnosti uvádějícího učitele a lze je využít při rozvoji začínajícího učitele v adaptačním období. Nepředpokládáme, že uvádějící učitel bude vždy zkušeným supervizorem nebo mentorem, ale znalosti tohoto druhu jsou pro činnost uvádějícího učitele velmi uplatnitelné.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu uvádějících učitelů.  

Jaký význam má pro mě profesní portfolio?  
Profesní portfolio považujeme za součást profesionality každého učitele. Je zároveň vhodným nástrojem pro sebereflexi a plánování profesního rozvoje pro začínajícího učitele v adaptačním období. Pokud si uvádějící učitel vede své vlastní portfolio, může vhodným způsobem motivovat k této činnosti i svého kolegu.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu uvádějících učitelů, Hodnocení dosažených kompetencí – Profesní portfolio.   

Kdo je vhodným adeptem na pozici uvádějícího učitele?  
Výběr je na vedení školy. Měl by to však rozhodně vždy být velmi zkušený učitel, který se orientuje nejen v pedagogice a didaktice, ale také je zdatný v komunikaci, týmové spolupráci. Rovněž umí pracovat koncepčně a orientuje se v plánování profesního rozvoje začínajícího učitele.  
Více informací naleznete v kapitole: Kompetenční profil uvádějícího učitele.  

Jak často je potřeba se scházet se začínajícím učitelem?  
Záleží na zvyklostech konkrétní školy a nastavení spolupráce mezi uvádějícím a začínajícím učitelem. Model přináší inspiraci a příklady z praxe.   
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období. 

Co všechno mohu začínajícímu učiteli předávat?  
Určitě jej seznámit s praktickými záležitostmi dané školy a uvést do školské administrativy, zejména však mu pomoci zvolit vhodný pedagogický a didaktický přístup ve výuce na konkrétní škole. Poskytnout mu zpětnou vazbu na jeho působení a být nápomocný při jeho dalším profesním rozvoji.    
Více informací naleznete v kapitole: Popis průběhu adaptačního období. 

Jak mi může Model pomoci s mentorskou podporou?     
Po přečtení Modelu se z Vás sice mentor nestane, ale informace o mentoringu, zde uvedené jsou natolik konkrétní, srozumitelné a užitečné, že Vám usnadní Vaši snahu pomoci mentoringem Vašemu svěřenci.  
Více informací naleznete v kapitole: Doporučení pro podporu uvádějících učitelů.  

Jaké metody hodnocení, sebehodnocení a sebereflexe je možné použít a kdo je může využívat?  
Metod, které lze použít, je mnoho, některé jsou uvedeny v přehledové tabulce a vybrané metody jsou pak podrobněji popsány v textu.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí. 

Jaký je rozdíl mezi hodnocením a reflektováním?  
Hodnocení představuje především funkci kontrolní, u reflektování převažuje funkce podporující, motivující a rozvojová.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí. 

Co je to popisná zpětná vazba?  
Popisná zpětná vazba je způsob, jak dát druhému člověku najevo, jaké pocity a myšlenky v nás vyvolalo jeho chování.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí. 

K čemu je dobré využít metodu 360° zpětné vazby?  
Metoda je velmi efektivní při hodnocení začínajícího učitele, umožňuje získat informace od více lidí a z různých úhlů pohledu.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí – Metoda hodnocení, Třistašedesátistupňová zpětná vazba. 

Jaká pozitiva mně jako uvádějícímu učiteli může přinést správně provedená hospitace (návštěva) v hodinách začínajícího učitele?  
Správně uchopená hospitace má důležitou funkci podporující, vedoucí k sebereflexi a sebehodnocení hospitovaného a k jeho profesnímu růstu.  
Více informací naleznete v kapitole: Hodnocení dosažených kompetencí – Metoda hodnocení – hospitace (návštěva v hodině).