Přeskočit na obsah

2.1 Úvod

Příručka Model systému podpory začínajících učitelů (dále jen Model) je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zajímají o možnosti pomoci a podpory začínajícím učitelům na startu jejich profesní dráhy. Příručka poskytuje základní informace, možnosti a postupy k podpoře začínajících učitelů, které jsou dostupné a použitelné v podmínkách českých škol. Tyto postupy jsou doplněné konkrétními příklady z praxe ze škol. Autoři textů pocházejí z řad zkušených ředitelů a učitelů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol a konzervatoří, kteří na svých školách systematicky a dlouhodobě pracují na podpoře svých začínajících učitelů. Příručka není závazným dokumentem a je přirozené, že doporučení v ní obsažená budou přizpůsobena konkrétním podmínkám škol a učitelů, kteří budou mít zájem s ní pracovat a zavádět tato doporučení do praxe svých škol.

Příručka vznikla v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – projekt je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363, jehož realizátorem je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Projekt byl zahájen k 1. 1. 2018, ukončen bude k 30. 6. 2023. Model vznikl jako reakce na dlouhodobé volání školské praxe po podpoře začínajících učitelů, a tím po prevenci jejich předčasného vyhoření a odchodu z pedagogické profese. Kvalitně zabezpečené adaptační období má vliv nejen na profesní dráhu samotného začínající učitele, ale i na celkové klima v jeho škole, a především může pozitivně ovlivnit i kvalitu vzdělávání žáků. Kromě zmíněného Modelu bude v klíčové aktivitě Začínající učitel věnován prostor tvorbě a realizaci vzdělávacích programů, workshopů a online aktivit zaměřených právě na spolupráci začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy.

Model bude v letech 2019–2022 upravován a doplňován dle výsledků dvou pilotáží, kterých se zúčastní celkem 150 škol a jejich pedagogičtí pracovníci (začínající učitelé, uvádějící učitelé a vedení škol). Cílem je, aby navržené postupy podpory byly blízké praxi českých škol, jednoduché, účelné a využitelné ve všech dotčených druzích škol.