Přeskočit na obsah

3.8.6 Obsah závěrečné reflexe

Co je především třeba reflektovat v závěru adaptačního období?

Začínající učitel

 1. Co se naučil a kam se v profesi učitele posunul začínající učitel?
 • zapojení do života školy – spolupráce s uvádějícím učitelem, sdílení a spolupráce s kolegy, sdílení společných hodnot;
 • způsob pedagogické práce začínajícího učitele – zda odpovídá potřebám a vizi školy;
 • využití podpory uvádějícího učitele, vedení školy a dalších kolegů a zaměstnanců školy;
 • rozvoj v oblasti kompetencí
  • výuka – příprava na výuku a plánování výuky, vedení vyučovacího procesu, vhodnost volby metod výuky, aplikace oborových znalostí, vědomostí a dovedností ve vyučování, komunikace s žáky, dovednost individuálního přístupu k žákům, dovednost improvizace ve vyučování, hodnocení učení, reflexe vlastní pedagogické práce;
  • komunikace se žáky, rodiči a kolegy;
  • posun v oblasti sebereflexe, dalšího vzdělání a dalšího plánování seberozvoje.
 • plnění povinností v oblasti organizace – dodržování pracovních povinností, znalost a dodržování vnitřních pravidel školy, práce s pedagogickými dokumenty, práce s informačními systémy školy;
 • … a podobně.

Začínající učitel, uvádějící učitel

 1. Jakou kvalitu (míru) měla podpora začínajícího učitele ze strany uvádějícího učitele?
 • jak poskytoval informace a metodickou podporu směrem k začínajícímu učiteli;
 • jaká byla míra zájmu o potřeby a možnosti začínajícího učitele;
 • jakým způsobem sdílel se začínajícím učitelem zkušenosti;
 • jak probíhalo poskytování zpětné vazby – reflexe navštívených vyučovacích hodin, reflektivní rozhovory a náměty k dalšímu rozvoji začínajícího učitele a vzájemné spolupráce;
 • zda byl uvádějící učitel dostatečně vybaven kompetencemi souvisejícími s vhodnou podporou začínajícímu učiteli;

Začínající učitel, vedení školy

 1. Jakou kvalitu (míru) měla podpora začínajícího učitele ze strany vedení školy?
 • zda je ve škole dobře nastaven systém podpory začínajícího učitele – dostupnost potřebných dokumentů, organizační podmínky školy;
 • zda byl vhodně vybrán uvádějící učitel;
 • zda vedení školy průběžně sledovalo adaptační proces začínajícího učitele – zájem o potřeby a úspěchy začínajícího učitele, návštěva v hodině a její reflexe, průběžný reflektivní rozhovor, spolupráce s uvádějícím učitelem, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc začínajícímu učiteli;
 • jak byly nastaveny materiální a organizační podmínky adaptačního období.

Uvádějící učitel, vedení školy

 1. Jakou kvalitu (míru) měla podpora uvádějícího učitele ze strany vedení školy?
 • zda probíhala pravidelná výměna informací a reflexe průběhu adaptačního období.
 • zda měl uvádějící učitel vhodné podmínky pro svou práci – čas, prostor, vzdělání.