Přeskočit na obsah

4.1 K čemu slouží kompetenční profil začínajícího učitele?

Začínajícímu učiteli přináší přehled o dovednostech a znalostech, které by si měl postupně osvojovat během adaptačního období. Níže uvedený výčet kompetencí a dílčích dovedností není dogmatický, naopak je návrhem profesního rozvoje začínajícího učitele v adaptačním období za podpory uvádějícího učitele, vedení školy a každá škola si jej může upravit dle svých potřeb nebo aktuální situace.

Kompetenční profil poskytuje pomoc při vlastním profesním rozvoji, především při jeho plánování. Stává se nástrojem pro sebehodnocení a hodnocení vlastní práce. Je efektivní pomůckou také pro uvádějícího učitele a vedení školy. Pro uvádějícího učitele je podkladem pro reflexi a plánování postupné podpory, kterou začínajícímu učiteli v adaptačním období poskytují. Pro tento účel je nutná ochota ke spolupráci a otevřené komunikaci mezi začínajícím a uvádějícím učitelem. Vedení školy může využít vytvořený profil pro hodnocení práce začínajícího učitele a k dalšímu plánování jeho profesního rozvoje po skončení adaptačního období.2

Kompetenční profil začínajícího učitele obsahuje šest kompetencí: (1) k plánování výuky, (2) k realizaci výuky, (3) k hodnocení výsledků vzdělávání, (4) k sebereflexi a k profesnímu rozvoji, (5) administrativní a organizační a (6) kompetenci komunikativní a sociální. Každá kompetence se dále skládá z několika dílčích dovedností, které danou kompetenci naplňují a konkretizují. V případě potřeby si škola může ještě ke každé dílčí dovednosti stanovit vlastní indikátory, které každou dovednost (případně více dovedností) detailněji upřesní a umožní snazší výběr dokladu z praxe pro potřeby sebereflexe a reflexe naplňování dané dovednosti, resp. více dovedností. Vzhledem k tomu, že indikátor je vázán přímo na konkrétní praxi v dané škole, jsou v textu uvedeny indikátory jen k těm vybraným dovednostem, ke kterým jsou doloženy právě i příklady z praxe konkrétních škol.

Základy uvedených profesních kompetencí získal začínající učitel při studiu a bude je dále rozšiřovat a zdokonalovat. Pro jeho pedagogický úspěch jsou však podstatné i vlastnosti, které jsou součástí jeho osobnosti. Nejsou měřitelné, často se nedají ani naučit, snad jen rozvíjet a kultivovat.

Za základní osobnostní předpoklady začínajícího učitele lze považovat tyto vlastnosti:3

  • Stará se o všestranný rozvoj každého žáka se zájmem a porozuměním, s respektem a citem.
  • Je zásadový, důsledný a nese odpovědnost za své jednání.
  • Je přiměřeně náročný ke svým žákům i k sobě samému (zkušenosti ze ZUŠ a konzervatoří potvrzují, že právě tohle je velmi těžký požadavek a je třeba se mu věnovat s velkou péčí a zaujetím).
  • S žáky, s kolegy, s rodiči i s veřejností jedná slušně a bez předsudků.
  • Jeho vystupování je rozhodné, upřímné, je spolehlivý a opírá se o pevné etické a morální zásady.

Začínající učitel vstupuje do školy a jeho role se zásadně proměňuje: z toho, který se dosud učil od ostatních, se stává tím, kdo učí druhé. Bude svým žákům otevírat svět poznání, ukazovat a nabízet jim nové cesty k učení, bude je na nich provázet. Má-li tyto základní osobnostní předpoklady, může zásadním způsobem ovlivnit jejich další život a formovat jejich celoživotní vztah ke vzdělávání. Chováním postaveným na uvedených osobních kvalitách udržuje důstojnost a důvěryhodnost celé profese učitele.