Přeskočit na obsah

4.3.2 Kompetence k realizaci výuky

Začínající učitel přichází zpravidla dobře teoreticky vybaven pro vedení výuky, reálná praxe však přináší mnoho nových situací, které ho mohou překvapit. Nepředvídatelné reakce žáků, jejich malý zájem o výuku, neúspěchy při plnění úkolů, demotivace, kázeňské problémy, to je jen malý výčet potíží vyskytujících se v kolektivech školních tříd. Začínající učitel proto potřebuje pomoc a podporu při získávání praktických pedagogických dovedností a zkušeností a posílení schopnosti vhodně reagovat na aktuální dění ve třídě. Potřebuje získat nezbytnou pedagogickou jistotu při volbě a uplatňování vhodných metod a postupů, při využívání různých učebních strategií tak, aby skutečně „uměl učit“. Výčet základních pedagogických dovedností v kompetenci k realizaci výuky nabízí možnost zaměřit se na ty, které potřebuje posílit, i na ty, které mu v překonání slabších stránek pomohou.

 1. Vede vzdělávání podle připraveného plánu (na vyučovací hodinu, integrované bloky, projekty), adekvátně reaguje na aktuální situace ve třídě.
 2. Používá pestrou škálu metod a postupů vedoucích k naplňování stanovených cílů, s důrazem na aktivní učení žáků.
  Příklad indikátorů:
  • Vytváří učební situace, v nichž žáci využívají dosavadní znalosti a zkušenosti, pracují s různými zdroji informací (včetně moderních didaktických technologií) a aktivně se podílejí na tvorbě nových poznatků.
  • Předkládá informace a příklady nad rámec základního učiva v případě, že mají žáci základní učivo zvládnuté.
 3. Vědomě vede žáky ke kritickému myšlení, podporuje jejich názorovou samostatnost.
  Příklad indikátorů:
  • Dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, názorů a představ žáků.
  • Adekvátně reaguje na přímé i nepřímé podněty žáků v průběhu vyučování a včleňuje je do výuky.
 4. Využívá a podněcuje vnitřní motivaci žáků k učení.
 5. Sleduje a podporuje individuální pokrok každého žáka, individualizuje metody a postupy práce.
 6. Využívá digitální technologie, didaktickou techniku a jiné pomůcky vedoucí k aktivnímu osvojení učiva.
 7. Zvládá organizaci práce ve třídě, např. práci s heterogenním kolektivem žáků, jejich vzájemnou spolupráci a využívání potenciálu odlišností žáků pro zkvalitnění výuky.
 8. Dbá na dodržování pravidel vytvořených společně s žáky, umí používat odpovídající výchovná opatření a postupy.
 9. Rozpozná problémové chování žáků a je schopen je odpovídajícím způsobem řešit.
 10. Podporuje formování bezpečného klimatu a rozvíjí pozitivní vztahy mezi žáky.
 11. Pro ZUŠ a konzervatoře je specifické například:
  • Vyváženě se zaměřuje na techniku, výraz, tvořivost,
  • propojuje teorii v oblasti umění s praxí v žákově vzdělávání a výkonech,
  • zasazuje umělecké dílo do kontextu,
  • zohledňuje aktuální dispozice žáka,
  • využívá vlastního zájmu a preferencí žáka,
  • sdílí úspěch