Přeskočit na obsah

4.3.3 Kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání

Má-li být pedagogická práce začínajícího učitele účinná, pak k ní neodmyslitelně patří hodnocení. Hodnocení je součástí našeho života a jako takové nám ukazuje úspěšnost či neúspěšnost našeho snažení. Podstatou hodnocení je rozebrat příčiny neúspěchu, hledat cesty k odstranění chyb a nedostatků i cesty k osobnímu rozvoji. Začínající učitel by ve výčtu svých dovedností měl rozvíjet oblast hodnocení i sebehodnocení žáků jako neoddělitelnou součást učení. Soupis činností kompetence je kombinací hodnocení průběžných výsledků žáků (poznatky, dovednosti, schopnosti, postoje) i vlastní spoluúčasti žáka ve výuce (míra zapojení, vlastní aktivity, podílu na společné práci, kvality prožitků apod.).

 1. Průběžně vyhodnocuje dosažené dílčí cíle a porovnává je se stanovenými cíli, používá popisnou zpětnou vazbu.
  Příklad indikátorů:
  • Využívá záměrného pozorování a dalších vhodných technik sběru dat o pokrocích v učení žáka.
  • Vysvětlí, jak průběžně vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vyučování vzhledem k plánovaným cílům výuky.
 2. Při hodnocení pokroku a vzdělávacích výsledků žáků využívá formativní i sumativní hodnocení.
 3. Při hodnocení žáků používá předem stanovené nástroje a kritéria.
 4. Přiměřeným způsobem vede žáky ke zdravému sebehodnocení, podporuje jejich sebevědomí.
 5. Při výuce využívá možnosti a příležitosti k sebehodnocení žáků a hodnocení druhých žáků.
 6. Hodnotí individuálně, sleduje silné stránky žáka.
 7. Při výuce používá různé formy hodnocení podporující zejména vnitřní motivaci žáků.
 8. Pracuje s chybou a neúspěchem jako s příležitostí či inspirací k dalšímu rozvoji žáka i sebe samého.