Přeskočit na obsah

4.3.4 Kompetence k sebereflexi a k profesnímu rozvoji

Sebereflexe je vnitřním dialogem, který vedeme sami se sebou. V pozici začínajícího učitele hraje důležitou úlohu, jelikož nabyté zkušenosti z vysoké školy mají spíše teoretický základ a teprve každodenní výuka je praxí naživo, která se bez zpětné vazby neobejde, mluvíme-li o kvalitativním posunu. Sebereflexe začínajícímu učiteli poskytne obraz o tom, co a jak dělal, co u toho prožíval, jak vnímal žáky a oni jeho, jak vypadala vzájemná komunikace. Tato analýza mu poskytne srovnání dřívějších a nových rozhodnutí a nalezení východisek a námětů ke svému dalšímu zdokonalování.

Vedle praxe patří ke zdokonalování neodmyslitelně také další vzdělávání v podobě samostudia, účasti na kurzech, seminářích a stanovování profesních cílů. Za součást profesního rozvoje považujeme rovněž péči o psychickou vyrovnanost a obranu před negativními účinky stresu – jedna z dílčích dovedností je zaměřena právě tímto směrem. Níže uvedené dovednosti pomohou začínajícímu učiteli zařadit další vzdělávání a sebereflexi do své každodenní praxe.

 1. Pravidelně reflektuje výsledky svojí práce, dokáže vysvětlit důvody svého profesního jednání, případně navrhovat alternativní postupy.
 2. V sebereflexi je sám k sobě pravdivý, nehledá omluvy svých neúspěchů, ale způsoby, jak jim předcházet.
 3. Nebojí se požádat uvádějícího učitele či kolegu o pomoc s problémem, který se mu nedaří v rámci sebereflexe vyřešit.
  Příklad indikátorů:
  • Plánuje si profesní rozvoj a konzultuje jej s vedením školy, případně s jinými kolegy.
  • Využívá ke svému profesnímu rozvoji zpětnou vazbu od vedení školy nebo jiných kolegů.
 4. Průběžně vyhodnocuje svůj profesní růst, např. formou profesního portfolia.
 5. Sebevzdělává se a využívá k tomu dostupné prostředky, např. internet, odbornou literaturu, odborná periodika apod.
 6. Aktivně se zajímá o možnosti DVPP, účastní se odborných kurzů, seminářů apod.
 7. Aplikuje získané profesní znalosti a dovednosti ve své pedagogické práci.
 8. Zvládá negativní účinky stresu a pracuje na prevenci syndromu vyhoření.

Příklad indikátorů:

 • Rozvíjí postoje a hodnoty, znalosti a dovednosti pedagogicko-psychologické, oborově didaktické, oborové i pracovněprávní, znalosti a dovednosti z oblasti moderních informačních technologií.
 • Přichází – za kolegy i vedením školy – s návrhy, jak svůj osobní a profesní rozvoj sladit s úkoly, cíli a vizí školy.