Přeskočit na obsah

4.3.1 Kompetence k plánování výuky

Plánování a příprava na výuku je stěžejní a zdánlivě samozřejmou profesní kompetencí každého učitele. V praxi však u začínajících učitelů patří k náročnějším oblastem, vyžadujícím pozornost a počáteční podporu. Ve školách se využívají různé úrovně plánů, které na sebe více či méně navazují, učitel pracuje se vzdělávacími cíli a respektuje při tom individuální možnosti a potřeby žáků. Kompetence k plánování výuky je proto rozdělena do konkrétnějších dovedností tak, aby se začínající učitel zorientoval v celé její šíři a mohl se věnovat potřebnému rozvoji každé uvedené dovednosti.

 1. Postupně se seznamuje se systémem plánování ve škole a školním vzdělávacím programem.
 2. Při plánování pracuje s cíli a výstupy, stanovenými ve vzdělávacích dokumentech školy (RVP, ŠVP).
 3. Pracuje s dlouhodobými cíli a stanovuje si reálné a odpovídající dílčí cíle.
 4. Vybírá obsah učiva v souladu s ŠVP, promýšlí jeho návaznost, komplexnost a provázanost.
 5. Využívá vhodné metody a postupy k dosahování dlouhodobých i dílčích cílů.
 6. Plánuje na základě reflexe průběhu své předchozí vzdělávací činnosti a jejích výsledků.
 7. Plánuje tak, aby mohl následně hodnotit výsledky vzdělávacího procesu.
 8. Plánuje diferencovaně, s ohledem na individuální potřeby žáků.
 9. Pro ZUŠ a konzervatoře je specifické například:
  • Navazuje na reálné znalosti a dovednosti žáka, které nabyl/prokázal v minulém školním roce (viz záznamy vystoupení, protokoly o komisionálních zkouškách).