Přeskočit na obsah

4 Kompetenční profil začínajícího učitele

Každá profese vyžaduje osvojení obecných kompetencí, například kompetence k učení, ke spolupráci, kompetence sociální a dalších. Vedle obecných kompetencí se v učitelské profesi uplatňují i kompetence specifické, jako je plánování a realizace výuky, hodnocení výsledků vzdělávání nebo sebereflexe. Kompetenční profil1 začínajícího učitele je soubor znalostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou potřebné pro úspěšný start ve výkonu učitelské profese, zejména pak v adaptačním období.