Přeskočit na obsah

5.2.5 Kompetence k plánování profesního rozvoje a k pedagogickému plánování

Tato kompetence zahrnuje specifičtější dovednosti a považujeme za vhodné je tímto způsobem zdůraznit. Podle dostupných zjištění4) má současné pojetí práce uvádějících učitelů právě v těchto záležitostech určité rezervy. Prozatím se méně věnují plánování, koncepční a metodické činnosti při přípravě adaptačních plánů a seznamování s těmito připravenými dokumenty.

Tato kompetence se rovněž zaměřuje na plánování v pedagogické oblasti a na práci s celostátními i školními kurikulárními dokumenty. Zároveň však propojuje oba okruhy, protože výstupy pedagogického plánování se zákonitě promítají do adaptačních plánů začínajícího učitele.

 1. Definuje potřeby profesního rozvoje začínajícího učitele.
  Příklad indikátoru:
  • Analyzuje a vyhodnocuje kvalitu své pedagogické práce prostřednictvím rozmanitých technik.
 2. Předává začínajícímu učiteli potřebné dovednosti a návyky.
 3. Podporuje a rozvíjí potenciál začínajícího učitele.
 4. Příklad indikátoru:
 5. Klade rozvíjející otázky, pracuje s hodnoticí škálou.
 6. Stanovuje rozvoj začínajícího učitele v souladu s prioritami školy.
  Příklad indikátoru:
  • Přichází – za kolegy i vedením školy – s návrhy, jak svůj osobní a profesní rozvoj sladit s úkoly a cíli školy.
 7. Metodicky vede při stanovování cílů osobnostního rozvoje a při vedení profesního portfolia začínajícího učitele.
  Příklad indikátoru:
  • Formuluje plán svého profesního rozvoje, konzultuje jej s kolegy, vedením školy.
 8. Seznamuje začínajícího učitele s připraveným adaptačním plánem (viz Model, kapitola Doporučení pro podporu vedení školy, část II Plán profesního rozvoje).
 9. Vede začínajícího učitele k sebehodnocení.
  Příklad indikátoru:
  • Využívá ke svému rozvoji reflexe od žáků, kolegů a vedení školy.
 10. Orientuje se v ŠVP, RVP a dalších strategických dokumentech školy.
 11. Umí zorganizovat aktivity týkající se rozvoje začínajícího učitele.
 12. Navrhuje pro začínajícího učitele vhodná interní školení, je v kontaktu se vzdělávacími institucemi i konkrétními lektory.
 13. Pomáhá začínajícímu učiteli vytvářet vhodnou náplň samostudia tak, aby korespondovalo s potřebami školy i začínajícího učitele.
 14. Orientuje se v nabídce učebnic a výukových zdrojů a dokáže je doporučit začínajícímu učiteli.
 15. Je iniciátorem změn a akcelerátorem inovací ve své škole.
 16. Na základě sebereflexe plánuje svůj profesní rozvoj.