Přeskočit na obsah

5 Kompetenční profil uvádějícího učitele

Nedílnou součástí kompetenčního profilu uvádějícího učitele jsou osobnostní předpoklady a etické kompetence, které jsou apriorním předpokladem pro smysluplnou práci uvádějícího učitele. Etické chování udržuje důstojnost a důvěryhodnost celé jeho profese. Je trvalou součástí jeho profesionality a přináší přidanou hodnotu, která dělá z absolventa pedagogických fakult (a dalších škol připravujících pedagogy) skutečného učitele.

Věnujme se proto nejprve této oblasti a upřesněme, co pod osobnostními předpoklady a etickými kompetencemi myslíme konkrétně. V první řadě se jedná o respekt k hodnotám humanity a právům dětí, žáků a studentů. Chování a jednání uvádějícího učitele je v souladu s principy demokracie, uznává důležitost svobody s přihlédnutím ke kulturně společenskému kontextu a tradicím. Ve vztahu k ostatním je přímočarý, s vědomím plné odpovědnosti za své jednání. Dokáže se na základě faktů rozhodovat a svůj vztah k okolnímu světu zakládá na platformě důvěry a respektu k odlišným názorům.

Jedná se tedy o vyzrálou osobnost s vysokou mírou morálně-volních vlastností, což se projevuje konkrétněji ve vztahu k žákům, kolegům a rodičům. Disponuje pedagogickým optimismem, který dokáže projevit a doprovází jej empatií a taktem. Je schopný se průběžně starat o všestranný rozvoj každého dítěte nebo žáka a studenta se zájmem, porozuměním, respektem a citem. Obdobně dokáže takový přístup uplatnit při komunikaci s rodiči žáků, ale také při kolegiální spolupráci ve škole. Uvedené principy aplikuje stejně i při interakci se začínajícím učitelem.

Výše uvedené etické a osobnostní předpoklady jsou záměrně vymezeny poměrně široce a svým způsobem také náročně. Nicméně bez jejich přítomnosti a nároku na ně by práce uvádějícího učitele neměla potřebnou efektivnost. Uvádějící učitel by měl disponovat zmíněnými předpoklady a kompetencemi, aby byl tou správnou autoritou, která dokáže věrohodně zprostředkovat nebo zpřístupnit a otevřít další okruhy kompetencí nezbytných k úspěšnému zvládnutí celého náročného adaptačního období. Pokud by tyto předpoklady chyběly, stala by se z adaptačního procesu technicistní záležitost bez potřebného motivačního potenciálu zpřístupněného skutečnou a vyzrálou osobností uvádějícího učitele. Učitel při uvádění začínajícího učitele beze zbytku naplňuje také v tomto případě poslání učitelství jako pomáhající profese a přináší rozměr pomoci kolegovi, který je na počátku své profesní kariéry.