Přeskočit na obsah

6.2.1 Kompetence systémová

Jedná se o  kompetenci, která představuje schopnosti a dovednosti důležité pro efektivní plánování, organizování, řízení a hodnocení adaptačního období jako projektu, do kterého vstupují další aspekty a aktéři.

Vedení školy:

 1. Ve spolupráci s kolegy a na základě specifik dané školy sestaví plán adaptačního období, naplánuje realizaci adaptačního období, včetně tvorby všech potřebných dokumentů (plánu adaptace, plánů profesního rozvoje apod.).
 2. Do plánu adaptačního období zapracovává vizi školy a další koncepční materiály, např. školní vzdělávací program, pravidla společného vzdělávání žáků apod.
 3. V rámci adaptačního období efektivně deleguje úkoly na další aktéry (uvádějící učitel, zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise, koordinátor školního vzdělávacího programu, pracovník školního poradenského pracoviště…).
 4. Vytváří systém postupného seznamování nově nastupujících kolegů s koncepčními dokumenty školy.
  Příklad indikátoru:
  • Seznámí začínajícího učitele s Etickým kodexem školy a vysvětlí mu význam jednotlivých ustanovení.
 5. Systémově začlení nově nastupujícího učitele do formálních i neformálních struktur ve škole.
 6. Vytváří podmínky pro rozvoj kompetencí začínajících i uvádějících učitelů.
  Příklad indikátorů:
  • Zjišťuje a podporuje vzdělávací potřeby začínajících i uvádějících učitelů.
  • Nabízí různé formy podpory vzdělávání začínajících i uvádějících učitelů.
 7. Dokáže identifikovat možná rizika, která mohou v průběhu adaptačního období nastat, a je schopen reagovat na vnější i vnitřní impulsy, které do adaptačního období mohou vstupovat.
  Příklad indikátorů:
  • Analyzuje problém, navrhne možnosti řešení a naplánuje postup řešení problémové situace.
  • Zvládá time management a práci se stresem.
  • V případě potřeby zajistí externí spolupráci při řešení problémů ve své škole.