Přeskočit na obsah

6.2.2 Kompetence komunikativní

Jde o schopnosti a dovednosti, pomocí kterých vedení školy vytváří pozitivní klima v průběhu adaptačního období. Vedení školy je otevřené oboustranné komunikaci, respektuje názory a doporučení uvádějícího učitele, ale zároveň dokáže aktivně naslouchat začínajícímu učiteli a vnímat jeho potřeby.

Vedení školy:

 1. Komunikuje věcně a argumentačně výstižně se začínajícím učitelem i uvádějícím učitelem.
  Příklad indikátoru:
  • Pojmenovává stručně a jasně skutečnosti.
 2. Dokáže naslouchat, projevit vstřícnost a empatii vůči začínajícímu učiteli i uvádějícímu učiteli.
  Příklad indikátorů:
  • Dokáže naslouchat.
  • Dokáže se vcítit do druhého a chápat jej.
 3. Dokáže vést motivační a hodnoticí rozhovor, vytknout případné chyby a popsat nedostatky v práci začínajícího i uvádějícího učitele.
  Příklad indikátorů:
  • Umí popsat pozitiva a případně rezervy v práci začínajícího i uvádějícího učitele.
  • Popisuje skutečnosti tak, aby hodnocení přispělo k dalšímu rozvoji začínajícího i uvádějícího učitele.
 4. Svou formální i neformální komunikací navozuje vstřícné a kultivované prostředí ve škole.
 5. Stanoví funkční komunikační kanály v rámci adaptačního období.
  Příklad indikátorů:
  • Popíše, na jaké kolegy se mají začínající a uvádějící učitel obracet s konkrétními tématy.
  • Představí začínajícímu učiteli ty, kteří jsou v pedagogickém sboru za něco odpovědní (např. předsedu předmětové komise daného předmětu, vedoucí vychovatelku, vedoucí oddělení na ZUŠ, vedoucí učitelku v MŠ), a uvede příklady témat, která spolu budou projednávat.
 6. Dokáže pracovat jak s verbální, tak s nonverbální stránkou komunikace.
  Příklad indikátoru:
  • Nepřetvařuje se, je upřímný, verbální komunikace je v souladu s komunikací neverbální.
 7. Dokáže naplnit roli mediátora.
 8. Dokáže využívat moderních komunikačních kanálů, především těch elektronických – webových stránek, sociálních sítí, messengerů apod.
  Příklad indikátorů:
  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele při zdokonalování umění hovořit cizím jazykem.
  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele při rozvoji komunikačních dovedností – především těch elektronických. V tomto smyslu se dá využívat groupwarových systémů, jaké představují buď Google Apps (nově Google Suite) či Office 365.