Přeskočit na obsah

6.2.4 Kompetence sociální a personalistická

Sociální a personalistické kompetence zahrnují schopnosti a dovednosti vedení školy pracovat s týmem učitelů jako se skupinou, tzn. s osobami, které mají společný cíl. K dosažení potřebných cílů skupiny vytváří vedení školy systém společných norem a pravidel a rozděluje úlohy na základě specifik jednotlivých členů.8 Tyto kompetence také umožňují řešit případné konflikty a problémy, které mohou v průběhu adaptačního období vyvstat.

Vedení školy:

 1. V rámci personalistické činnosti provádí výběr nově nastupujících – začínajících učitelů a uvádějících učitelů.
 2. Monitoruje schopnosti a dovednosti jednotlivých členů pedagogického týmu, aby vedení školy snadno odhadlo, kdo se na roli uvádějícího učitele hodí a kdo ne.
 3. Motivuje uvádějícího učitele k tomu, aby zvládl svou roli, a dokáže využít jeho potenciálu, resp. jeho silných stránek.
 4. Má znalosti v oblasti práce s profesním portfoliem učitelů a tvorby plánu pedagogické podpory.
 5. Nabízí vhodné formy podpory pro zajištění profesního růstu uvádějícího i začínajícího učitele.
  Příklad indikátoru:
  • Vnímá vzdělávací potřeby začínajících i uvádějících učitelů a nabízí různé metody, například vzájemné sdílení zkušenosti či stínování.
 6. Zvládá řešení běžných problémů, konfliktů či odporu proti změnám spojeným se začleněním nového kolegy do struktur ve škole.
  Příklad indikátoru:
  • Využívá efektivní metody řešení konfliktů.

Vedení školy postupně začleňuje začínajícího učitele do systému spolupráce s partnery školy v celé široké škále podle jednotlivých typů a druhů škol, včetně seznámení nově nastupujícího kolegy s pravidly zapojení zákonných zástupců žáků do života školy.