Přeskočit na obsah

7.5.1 Práci s portfoliem můžeme rozdělit do čtyř částí.

 1. První část je jedna z nejnáročnějších, neboť zde se jedná o výběr dokladu, kterým by měl učitel prokázat dosaženou úroveň svých dovedností, kompetencí ve vazbě na výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů. Samotná podoba dokladů v portfoliu není nijak předepsána, klíčová je vypovídací schopnost dokladu. Doklady mohou mít různou formu, jak listinou, tak elektronickou, včetně multimediálních a jiných záznamů. Doklad musí být vždy důkazem naplnění úrovně konkrétní kompetence dle kompetenčního profilu. K dokladu musí učitel připojit písemný komentář a zdůvodnění, proč tímto dokladem dokládá naplnění úrovně konkrétní kompetence. Samotný doklad bez písemného komentáře začínajícího učitele nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, je proto nutné stručně a výstižně okomentovat, jakým způsobem je možno prostřednictvím uvedeného dokladu prokázat naplnění úrovně dané kompetence, dovednosti či schopnosti vést kvalitní výuku a vzdělávání.

  Profesní portfolio je efektivním hodnoticím nástrojem nejen pro začínajícího, ale i pro uvádějícího učitele a vedení školy.

  Uvádějící učitel postupuje stejným způsobem. Zakládá do svého profesního portfolia doklady, které jsou důležité pro jeho sebereflexi a hodnocení naplnění stanovených cílů v roli uvádějícího učitele. Stejně jako začínající učitel i uvádějící učitel se připravuje k reflektivnímu rozhovoru s ředitelem školy, který je určitou bilancí naplnění jeho role. Prokazuje tím své kompetence potřebné pro kvalitní vedení a podporu začínajícího učitele i pro jeho další profesní rozvoj.

  Součástí zajištění funkčního plánu adaptačního období je jeho vyhodnocení všemi zainteresovanými aktéry. Pro vedení školy je profesní portfolio dobrým nástrojem pro vlastní sebereflexi, ale i pro vnější hodnocení. Vedení školy je rovnocenným účastníkem triády, který se stejnou měrou podílí na realizaci adaptačního plánu začínajícího učitele. Každý z účastníků má svoji roli a tomu odpovídající kompetenční rámec, který je kritériem pro hodnocení a sebereflexi účastníků.

  Vedení školy pracuje s profesním portfoliem stejným způsobem. Doklady zařazené do portfolia jsou východiskem pro vlastní sebereflexi, případně pro nové nastavení plánu adaptačního období začínajícího učitele i pro plánování dalšího profesního rozvoje.

  Kompetence vhodné pro reflexi práce začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy v adaptačním období nabízíme v kapitolách Kompetenční profil začínajícího učitele, Kompetenční profil uvádějícího učitele a Kompetenční profil vedení školy ve vztahu k adaptaci začínajícího učitele.
 2. Druhá část se týká reflexe a uvědomění si, proč byl vybrán právě daný doklad a jakou hodnotu, dovednost či kompetenci jím mohu prokázat. Co to znamená v samotném důsledku, tedy ve výsledcích vzdělávání dětí, žáků nebo studentů.

  Tato část má dva důležité aspekty: Prvním z nich je, že začínající učitel prokazuje uvádějícímu učiteli či vedení školy dosaženou úroveň jednotlivých kompetencí. Druhým aspektem je vlastní sebereflexe, která je pro začínajícího učitele, uvádějícího učitele i vedení školy iniciátorem pro nastavení dalšího osobního profesního rozvoje. Pro sebereflexi nabízíme využití metody „balančního kruhu“ (více v následující kapitole Sebereflexe – metoda balančního kruhu).
 3. Třetí část zahrnuje vlastní hodnocení portfolia, tedy hodnocení výkonu začínajícího učitele, uvádějícího učitele i vedení školy. Toto hodnocení je zpravidla prováděno formou reflektivního rozhovoru, který se stává vodítkem pro tvorbu plánu profesního rozvoje.
 4. Čtvrtou část představuje přímo tvorba plánu profesního rozvoje, který reflektuje silné a slabé stránky učitelova působení a nastavuje další záměrnou podporu učitele pro další profesní růst.

Portfolio je stále otevřeným, živým dokumentem, který je doplňován a dle potřeby obměňován. Je hodnoticím nástrojem pro všechny zúčastněné:

Začínající učitel prokazuje svoji komplexní úroveň potřebných kompetencí ke kvalitnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Uvádějící učitel reflektuje podporu začínajícího učitele a zároveň prokazuje řediteli kvalitu plnění své role.

Vedení školy vyhodnocuje způsob nastavení podpory jak pro uvádějícího učitele, tak pro začínajícího učitele v souvislosti s kvalitním začleněním začínajícího učitele do života školy.

Všichni účastníci procesu zároveň mají jedinečnou příležitost na základě předložených dokladů, vlastní sebereflexe či reflexe dalších zainteresovaných osob připravit nové cíle pro vlastní plán profesního rozvoje na další období.

Obrázek 13 Profesní portfolio jako nástroj hodnocení pro začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy. Zdroj: autoři textu.