Přeskočit na obsah

7.7.1 Jak postupovat?

Obrázek 17 Třistašedesátistupňová zpětná vazba. Zdroj: autoři textu.

Třistašedesátistupňovou zpětnou vazbu lze použít i v souvislosti s hodnocením naplňování role uvádějícího učitele či vedení školy. Je však třeba zvážit, jaké aktéry zapojíme do procesu získávání zpětné vazby. Do procesu uvádění začínajícího učitele totiž není zapojeno příliš mnoho pedagogů, kteří by mohli zpětnou vazbu poskytnout.

Příklad otázek do dotazníku k 360stupňové zpětné vazbě, který si zadává začínající učitel v rámci své sebereflexe. Dotazník je zaměřený na dosaženou úroveň kompetencí k realizaci výuky.

Milá paní kolegyně, milý pane kolego, prosím vás o to, zda byste mi mohli poskytnout zpětnou vazbu ohledně dosažené úrovně mých učitelských kompetencí. Potřebuji to proto, abych se mohl ohlédnout za svým adaptačním obdobím a mohl si dále promyslet cestu svého dalšího rozvoje. Váš názor je pro mne velmi cenný.

Jednotlivá následující tvrzení označte číslem 1–5 podle toho, jak si myslíte, že si vedu (1 nejhorší – 5 nejlepší). Pokud chcete, můžete svou volbu také komentovat krátkým sdělením.

Děkuji vám za čas, který mi věnujete.

Jan Veselý

  1. Důsledně se připravuje na vyučovací hodinu, příprava je promyšlená vzhledem k cílům i kontextu tematického plánu.
  2. Při výuce postupuje podle promyšlené přípravy a plánu hodiny a umí adekvátně reagovat na aktuální situaci ve třídě.
  3. Používá pestrou škálu metod a postupů vedoucích k naplňování stanovených cílů, a to s důrazem na aktivní učení žáků.
  4. Efektivně využívá digitální technologie a jiné učební pomůcky k aktivnímu osvojování učiva.
  5. Vede žáky ke kritickému myšlení, podporuje jejich názorovou samostatnost a toleranci k jiným názorům.
  6. Ve třídě se chová jistě a vystupuje klidně a přesvědčivě, plně zvládá organizaci výuky.
  7. Při vyučování udrží řád, vhodně reaguje na potřeby žáků i na jejich případné nevhodné chování.