Přeskočit na obsah

7.7 Metoda hodnocení – třistašedesátistupňová zpětná vazba (360° hodnocení)

Jednou z metod hodnocení, která umožňuje komplexnější pohled na práci jednoho člověka, je takzvaná třistašedesátistupňová zpětná vazba. Jedná se o vícekriteriální a vícezdrojové hodnocení výkonnosti a chování pracovníka, které umožní získat informace od více lidí, z různých úhlů pohledu (nadřízený, spolupracovník, podřízený či zákazníci) a jehož součástí je i sebehodnocení posuzovaného pracovníka. Tato metoda mívá většinou formu dotazníku, který je sestaven na základě předem stanovených kritérií a kompetenčního profilu. Dotazovaní mají možnost přidat i vlastní komentář. Získané informace se komplexně vyhodnotí a celkové výsledky jsou anonymně představeny hodnocenému.2

Je jasné, že firemní a školské prostředí má poněkud odlišné podmínky, proto nelze tuto metodu aplikovat mechanicky. Podívejme se na to, jak lze tuto metodu využít směrem k začínajícímu učiteli. Poznatky plynoucí z této zpětné vazby mohou přispět k objektivnějšímu pohledu na práci začínajícího učitele, protože jeho práci ve škole bude hodnotit více kolegů, nikoli pouze uvádějící učitel a vedení školy. Zároveň se domníváme, že tato metoda je prostředkem k reflexi i sebereflexi, souvisí i se společným reflektivním rozhovorem a plánováním dalšího rozvoje učitele.