Přeskočit na obsah

7 Hodnocení dosažených kompetencí

Důležitou součástí adaptačního období začínajících učitelů je hodnocení dosažené úrovně kompetencí. Jak jednoznačně plyne z předchozích částí Modelu, začínajícího učitele musí v průběhu adaptačního období provázet podpora uvádějícího učitele a vedení školy a průběžná zpětná vazba od nich, aby se mohl učit a zlepšovat a v závěru adaptačního období pak věděl, jak si stojí a kam došel na cestě k tomu, stát se samostatným učitelem. Součástí tohoto procesu je rovněž sebereflexe začínajícího učitele, uvádějícího učitele i vedení školy. Hodnocení dosažené úrovně kompetencí tedy není jednorázový akt, vede k němu společná práce a průběžné dílčí reflektování jednotlivých činností a postupné shromažďování dokladů k reflektivním rozhovorům v triádě na konci prvního a druhého roku adaptačního období.

Cílem hodnocení adaptačního období je společně se ohlédnout za uplynulým obdobím a na základě vyhodnocení dílčích informací o průběhu adaptačního období vyvodit další kroky pro novou etapu a pro další práci. Hodnocení má především funkci motivační a rozvojovou, protože jeho cílem není jednou pro vždy označit začínajícího učitele za dobrého či špatného, ale společně s ním se zamyslet nad tím, co se již naučil, co se mu daří a na čem může dál stavět, a všimnout si i těch skutečností a kompetencí, na jejichž rozvoji bude v budoucnu třeba pracovat.

V adaptačním období začínajícího učitele lze použít různé metody hodnocení a reflexe, potažmo sebehodnocení a sebereflexe.1 Některé z nich jsou uvedeny v následující přehledové tabulce, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností autorů s touto problematikou v jejich vlastních školách. Ani tento výčet však nemusí být konečný, proto předpokládáme, že si každá škola zvolí metodu buď z uvedené nabídky, či jinou, která lépe odpovídá potřebám jejich školy. Za zmínku stojí jistě i doporučení, že někdy stačí pouze jedna vhodně zvolená metoda.

Vzhledem k šíři využitelnosti je podrobněji rozpracován popis tvorby a využití profesního portfolia, dále je pozornost věnována 360° zpětné vazbě a hospitacím (návštěvám, pozorováním) v hodině. Významnou kapitolou je i doporučení k tomu, jak vést reflektivní rozhovor.