Přeskočit na obsah

8.5 Profesní portfolio

S plány profesního rozvoje souvisí i možnost zavedení profesních portfolií učitelů.

Profesní portfolio je termín, který se v poslední době používá stále častěji a přechází do obecného povědomí. Samotné využívání portfolia pedagogy ve školské praxi je ovšem rozšířeno mnohem méně. Velmi často se jedná pouze o soubor dokladů o dalším vzdělávání, nebo neuspořádaný výběr učitelem preferovaných technik.

Profesní portfolio je však komplexní dokument s jasným zacílením a lze jej považovat především za nástroj profesního rozvoje učitele. „Profesní portfolio je odrazem učitelova stylu učení, jeho strategií, metodických postupů, didaktických preferencí, zvládnutí kompetencí a jeho vlastního pojetí výuky. Hlavním přínosem tvorby a vedení profesního portfolia je sebereflexe, kterou provádí každý učitel při výběru, komentování a zdůvodňování jednotlivých ukládaných dokladů. Od ní se odvíjí úvahy o dalším profesním rozvoji učitele. Cílem tohoto nástroje je průběžné vytváření odpovídajícího obrazu kvality vlastního profesního výkonu, který učiteli umožňuje aktivní práci na vlastním rozvoji.“1314 Z citované definice vyplývá komplexnost portfolia jako významného prostředku nejen pro sebereflexi, ale také pro rozvoj kvality učitelské práce.

Příprava profesního portfolia není nikdy jednorázovou záležitostí, práce na něm představuje průběžný proces. Portfolio není nadneseně řečeno nikdy dokončené, ale vždy se průběžně dotváří na základě zkušeností, nových kompetencí a směřování k vybraným rozvojovým cílům. Nemělo by se tak stát ukončenou záležitostí pro případné formální potřeby (přijímací řízení, konkurz a podobně), naopak – mělo by se stát přirozenou součástí učitelského sebevzdělávání.

Několik hlavních zásad pro práci s profesním portfoliem:

  • Portfolio je majetkem učitele. O jeho podobě rozhoduje učitel, zda si jej povede písemně, elektronicky či jinou formou. Další možností je různé formy profesního portfolia kombinovat.
  • Žádný dokument, který bude součástí portfolia, by neměl vzniknout jen proto, aby byl vložen do portfolia – ne vše se jako součást profesního portfolia hodí. Mělo by se jednat o podklady, které jsou součástí učitelovy běžné pedagogické práce. To znamená, že může jít o velmi širokou škálu dokumentů, například o plány výuky, přípravy pedagogických projektů, přípravu pro tripartitní setkání (učitel – žák – rodič), plány práce se třídou v rámci intervence, žákovské práce, fotografie, videozáznamy, zpětnou vazbu od studentů či rodičů.
  • Dokumenty v portfoliu by měly mít vazbu právě k plánu profesního rozvoje, to znamená dokládat rozvoj v oblasti, kterou si učitel vytyčil jako cíl svého profesního rozvoje.

Samotný učitel tím, jak portfolio průběžně doplňuje a mění jeho jednotlivé součásti, vytváří specifický otisk své aktuální profesní úrovně. Jednoduše vyjádřeno, profesní portfolio má v každém okamžiku svou nespornou a významnou vypovídací hodnotu. Vždy je v daný okamžik sdělujícím materiálem. Profesní portfolio tak může mít význam pro vedení školy jako doklad rozvoje daného pedagoga, daleko větší význam má ale především pro pedagoga samotného, neboť mu třídí i tříbí myšlenky a především formuje jeho pohled do vlastního budoucího profesního rozvoje.